Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

 Обществено обсъждане 
Междинен преглед на установените проблеми свързани с управлението на
водите - част от актуализацията на Плана за управление на речните басейни за периода 2016-2021г. и публикуван за коментари и становища до 12.05.2015 г.

Актуално състояние на водите 

Замърсяване причинено от заустване на непречистени отпадъчни води

РИОСВ-Бургас ще глоби кмета на Царево за допуснато замърсяване с непречистени отпадъчни води  от ПСОВ- Лозенец
20.08.2015 г.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

Списък на допуснатите кандидати за АО, Сътрудник на Директора - тук
Списък на недопуснатите кандидати за АО, Сътрудник на Директора - тук
Списък на допуснатите кандидати за Едно гише - тук
Списък на недопуснатите кандидати за Едно гише - тук
Списък на допуснатите кандидати за Отдел "ОМВМ" - тук
Списък на недопуснатите кандидати за Отдел "ОМВМ" - тук
Списък на допуснатите кандидати за Дирекция "Контрол" - тук
Списък на недопуснатите кандидати за Дирекция "Контрол" - тук 
20.08.2015 г.

... За повече информация

Представяне на проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона

Днес, 7 август 2015 г., в Планетариума на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” във Варна, се проведе конференция за представяне на проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона (Integrated informational system in support of coastal zone management - IISSCZM)”. Приветствия към присъстващите отправиха кап. I ранг, проф., д-р на военните науки Боян Медникаров, Областният управител на Варна г-н Стоян Пасев и Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Десислава Консулова.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗA:

  • 3 бр. държавни служители на длъжност – Младши експерт „ЕДНО ГИШЕ“ в Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“, Младши експерт „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, СЪТРУДНИК НА ДИРЕКТОРА“ в Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ и Младши експерт в отдел „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, дирекция "Планове и разрешителни" - тук;
  • Старши експерт в Дирекция "Контрол" – гр. Бургас - тук. 03.08.2015 г.

Министър Василева: МОСВ насърчава създаването на условия за ефективно използване на минералните води

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и заместникът й Павел Гуджеров участваха в Четвъртата национална дискусия от кампанията „Да! На българската икономика“ на тема „Балнео и СПА туризъм – перспективи и възможности“, която се състоя в Кюстендил. МОСВ провежда политика за осигуряване на условия за максимално използване на минералните води, посочи в изказването си Василева. В основата на тази политика през последните години стои диалогът и сътрудничеството със заинтересованите страни – общини, граждански, браншови и научни организации за максимално и в интерес на гражданите развитие на общините, в съответствие с приоритетите им, изтъкна министърът. 03.08.2015 г.

... За повече информация

Черноморските делфини са световно застрашени видове

Трите вида черноморски делфини – обикновен, муткур и афала са защитени видове, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие, който забранява тяхното „обезпокояване, преследване, улавяне, избиване, както и вземането на намерени мъртви екземпляри“. Изключения от забраните се допуска с писмено разрешение от министъра на околната среда и водите или оправомощен от него зам.-министър. При човешка намеса, довела до смъртта на морски бозайник от защитения вид, се сезира прокуратурата и започва производство по Наказателно-процесуалния кодекс. Наказанията за лице, „което противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по Приложение № 3 към ЗБР, означен със знак (*)“, са лишаване от свобода до 5 години и глоба от 5000 до 20 000 лв., сочи НК. Не се колебайте, ако забележите бедстващ или мъртъв делфин, да звъните на „зелените“ телефони в РИОСВ – Бургас: 056/813212 и РИОСВ – Варна: 052/634 582, 052/634 579.

... За повече информация

страница 1 от 98

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>