Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

 Обществено обсъждане 
Проектът на актуализирания План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите е публикуван за мнения и коментари до 01.06.2016 г. - тук.

Обществено обсъждане 
Проектът на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите е публикуван за мнения и коментари до 30.06.2016 г.  - тук.

Актуално състояние на водите 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ е на нов адрес във Варна

От 1 февруари административното обслужване на граждани и приема на документи на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще се извършва в новата сграда, в която ще се помещава Дирекцията: ул. „Панагюрище“ 17, гр. Варна. 29.01.2016 

2 февруари - Световен ден на влажните зони

Темата за 2016 г. е „Влажните зони и нашето бъдеще -  устойчив поминък“, като денят акцентира върху определена жизненоважна функция на влажните зони, за да се повиши информираността за значението на влажните зони за човечеството и планетата.

... За повече информация

Приоритет на държавата е превенция на риска от наводнения

Във връзка с актуалната хидрометеорологична обстановка в страната, МОСВ информира, че в оперативното звено към Министерството не са постъпвали сигнали за аварирали язовири. Към момента се наблюдава постепенно понижение на речните нива. Според прогнозите от НИМХ не се очаква наближаващо интензивно снеготопене, което да предизвика рискове от наводнения. Всякакви интерпретации и твърдения в обратна посока са лош опит за всяване на паника сред населението. Пресцентър МОСВ, 20.01.2016 г.

... За повече информация

Басейнова дирекция „Черноморски район“ временно пренасочва своите контакти

След претърпеният на 7 януари пожар в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ в гр. Варна, административното обслужване на граждани и приема на документи временно ще се извършва в сградата на РИОСВ-Варна на адрес: гр. Варна, ул. Ян Палах 4. Новият телефон за информация е 052/ 67 88 45, факс: 052 634 593.
Дежурният телефон за сигнали и официалната електронна поща остават същите –
0886 406 816 и bdvarna@bsbd.org.

Екипът на Басейнова дирекция "Черноморски район" благодари за своевременната реакция и проявения професионализъм на служителите, които бяха ангажирани с потушаването на пожара в офисите на Дирекцията във Варна!

 

 

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ, чрез решаване на тест и интервю - тук.20.01.2016                                                                                                                     

До края на януари се подават декларациите за дължимите такси и ползваните водни обеми До края на март се заплащат дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект

31 март 2016 г е крайният срок за плащане на таксите за водовземане и/или за ползване на воден обект за изминалата 2015 година и за представяне от водоползвателите на доклади по чл.48, ал.1, т.12 на Закона за водите за изпълнението на условията в издадените им разрешителни. Размерът на таксата се определя съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Съгласно чл.194"б" от Закона за водите, титулярите на издадени разрешителни представят ежегодно до 31 януари в съответната басейнова дирекция декларации, в които се включва информация за дължимата такса и ползваните водни обеми. Декларациите се предоставят до края на месец януари. В тях се вписват данни, съгласно условията, заложени в съответното разрешително и размерите на съответните такси, посочени в цитираната тарифа. Заплащането на таксите се извършва само по банков път по сметка на съответните Басейнови дирекции (Басейнова дирекция „Черноморски район“: Банка “SG ЕКСПРЕСБАНК”, IBAN: BG02 TTBB 9400 3124 3173 88, BIC: TTBB BG 22). В платежните документи задължително се изписва номерът на разрешителното, периодът за който се отнася плащането и че е такса по Закона за водите. 

Бланките за доклад за изпълнението на условията в издадените разрешителни, декларация за изчисляване на дължимата такса за водовземане и ползване, както и Тарифата за таксите можете да намерите в секция „Формуляри на заявления“, т. V. Формуляри от водоползвателите в изпълнение на Закона за водите.

страница 1 от 103

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>