Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Обществено обсъждане
Програмата от мерки (ПоМ) за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) в съответствие с чл.13 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) е публикувана за мнения и коментари до 30.09.2016 г. - тук.

Обществено обсъждане
Проектът на актуализирания План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите е публикуван за мнения и коментари до 30.09.2016 г. - тук.

Обществено обсъждане
Проектът на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите е публикуван за мнения и коментари до 30.09.2016 г.  - тук.

Актуално състояние на водите 

Няма отпадъчни води на плажа в к.к. Слънчев бряг при вливането на р. Хаджийска

Резултатите от микробиологичния анализ на пробите, взети от Регионалната здравна инспекция, категорично показват, че няма органично замърсяване на морската вода с битово-фекален характер и е спазена нормата за добро качество на водите за къпане. Резултатите от физико-химичния анализ на взетите водни проби от реката показват влошено състояние съгласно Наредба № Н-4/2012 за характеризиране на повърхностните води. При извършени от РИОСВ-Бургас, РЗИ и Басейнова дирекция "Черноморски район" проверки по сигнали за вероятно замърсяване на р. Хаджийска в периода 19-21 август се констатира, че водата в Черно море е видимо чиста, с естествен цвят и мирис без опалесценция на повърхността. Речното русло е силно обрасло с тръстика и  с гъста водна растителност. Водата по целия й обем е заблатена, с тъмен цвят, със специфична миризма на тиня и гнилостни  процеси. При извършения оглед  на река Хаджийска в посочения участък не се констатира наличие на нерегламентирани включвания и зауствания на отпадъчни води в реката. На община Несебър е дадено предписание за почистване на речното русло от растителност.
Подобни сигнали не са необичайни за това време на годината. Констатираният спад на нивото на водата, предвид маловодието и бавния отток на реката, са причина за ускоряване на гнилостните процеси, а оттам и силната миризма на тиня. Днес предстои проверка от представители на РИОСВ-Бургас, БДЧР, Община Несебър, „В и К“ ЕАД-Бургас в к.к."Слънчев бряг", при която ще бъдат проверени  и шахтите на канализационната система в комплекса, както и канализационните системи на близките хотели, граничещи с река Хаджийска. 24.08.2016

Експерти извършиха незабавни проверки за замърсяване на р. Хаджийска

Eксперти от РИОСВ-Бургас, съвместно с Басейнова дирекция-Черноморски район са  извършили  незабавна проверка по сигнал за замърсяване на р. Хаджийска  с фекални води в района на „Какао Бийч“ - к.к. „Слънчев бряг“,  още на 19 август.  Взети са проби от устието на реката преди вливане в Черно море и от морските води за физикохимичен анализ. След отново получени на 21 август сигнали за замърсяване на реката, незабавно е сформиран екип от експерти на РИОСВ-Бургас, БДЧР - Варна, Регионална лаборатория Бургас към ИАОС– гр.София и РЗИ –Бургас. Извършен е оглед на плажната ивица в к.к  Слънчев бряг  около заустването на р. Хаджийска и речното русло в участъка от моста над реката до вливането й  в морето.


... За повече информация

Всички водни проби от Белославското езеро са анализирани

Ниското съдържание на кислород на повърхността и в придънните слоеве и високата температура, свидетелстват за процеси на еутрофикация, съпроводена с цъфтеж на фитопланктон. Този процес, водещ до насищане с хранителни вещества е най-вероятната причина за измирането на рибата в акваторията на Белославско езеро. Явлението се наблюдава в края на летния период.

... За повече информация

Лятното екоучилище на Младежкия воден парламент ще изучва Южното Черноморие

Лятното екоучилище на Младежкия воден парламент ще бъде открито на 22 август от 15 ч. в Експозиционен център „Флора” в Бургас. Тази година то се нарича „Бургаски езера” и ще се проведе от 22 до 27 август. Участие в него  ще вземат  ученици   от 11 населени места в страната, както и представители на френския Младежки воден парламент към Агенция по водите „Артоа-Пикарди” и Международната организация „GoodPlanet” в Белгия. 

... За повече информация

Анализирани са резултатите от пробите вода на р. Караагач

Констатираният спад на нивото на водата, предвид маловодието, ниското съдържание на кислород и дългият период на засушаване на р.Караагач, водещо до липса на нормална среда за водните ресурси е най-вероятната причина за измирането на рибата. От анализираните основни физико-химични елементи за качество, се констатира влошено състояние, съгласно Наредба № Н-4/2012г. за характеризиране на повърхностните води, по следните показатели: разтворен кислород (0,65 mg/l при норма 5 mg/l) – 7 пъти под нормата;    Азот амониев (23,3 mg/l при норма 0,65 mg/l) - превишаване повече от 35 пъти; Общ азот (37,3 mg/l при норма 2,5 mg/l) - превишаване повече от 14 пъти; Ортофосфати като фосфор – (2,40 mg/l при норма 0,15 mg/l) - превишаване повече от 16 пъти и Общ фосфор (2,53 mg/l при норма 0,3 mg/l) - превишаване повече от 8 пъти.

... За повече информация

Плановете за управление на риска от наводнения ще бъдат одобрени от МС до края на годината

Във връзка с големия брой въпроси на медии по повод доклад на Сметната палата, пресцентърът на МОСВ съобщава, че: ОПОС 2014-2020 не е застрашена от спиране заради Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН), които са част от Предварително условие 5.1. Предварителните условия към Споразумението за партньорство на Република България са изисквания на ЕК, които трябва да бъдат изпълнени до края на 2016 г. След констатирано закъснение в подготовката на ПУРН в периода 2013-2014, върху което настоящото ръководство не е имало контрол, МОСВ предприе спешни мерки. Създадена беше необходимата организация за финализирането на проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения“, включително приключване на провеждането на обществените консултации и екологичните оценки на ПУРН. С Решение на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда от 7 март 2016 г.  са отпуснати средства в размер 2 943 200 лв., с които ще се завърши разработването на ПУРН. До края на 2016 г. се очаква Министерският съвет да приеме и четирите Плана за управление на риска от наводнения, с което задълженията на МОСВ по Предварително условие 5.1 ще бъдат изпълнени.

страница 1 от 111

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>