Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Административни услуги

 

Утвърдени административни услуги

08.08.2017 г.


 

УСЛУГА  ОСНОВАНИЕ  _ТАКСА  
 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ  чл. 8, ал. 1, т. 1"б" от Тарифата за Таксите в системата на МОСВ  250 лв.
 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ  чл. 8, ал. 1, т. 2"б" от Тарифата за Таксите в системата на МОСВ  250 лв. 
 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ОТ ЧЕРНО МОРЕ  чл. 8, ал. 1, т. 1"а" от Тарифата за Таксите в системата на МОСВ  500 лв.
 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ЧЕРНО МОРЕ  чл. 8, ал. 1, т. 2"а" от Тарифата за Таксите в системата на МОСВ  500 лв.
 ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ  чл. 8, ал. 3, т. 1"б" от Тарифата за Таксите в системата на МОСВ  130 лв.
 ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ  чл. 8, ал. 3, т. 2"б" от Тарифата за Таксите в системата на МОСВ  130 лв.
 ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ОТ ЧЕРНО МОРЕ  чл. 8, ал. 3, т. 1"а" от Тарифата за Таксите в системата на МОСВ  250 лв.
 ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ЧЕРНО МОРЕ  чл. 8, ал. 3, т. 2"а" от Тарифата за Таксите в системата на МОСВ  250 лв.
 ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО  чл. 8, ал. 2 от Тарифата за Таксите в системата на МОСВ  100 лв.
 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗДОИ  чл. 9 и чл. 10 от Тарифата за Таксите в системата на МОСВ  
 ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕНО КОПИЕ НА ДОКУМЕНТ  чл. 29 от Тарифата за Таксите в системата на МОСВ  7 лв.

 ВСИЧКИ ТАКСИ, ГЛОБИ И ДРУГИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 194, АЛ. 1, Т. 1-3 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ СЕ ПРЕВЕЖДАТ ОТ ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ:
•    По банков път НА БАНКОВАТА СМЕТКА НА  БДЧР:
   IBAN: BG02 TTBB 9400 3124 3173 88
   BIC: TTBB BG 22
   SG „Експресбанк”, гр.Варна
•    чрез ПОС-терминално устройство в касата на БДЧР, ул. "Александър Дякович" 33, гр. Варна.
В полето "ОТНОСНО" на платежното нареждане задължително следва да се посочи съответното основание (член, алинея, точка и буква от Тарифата за таксите в системата на МОСВ)

 

Харта на клиента


Анализ анкета  "Удовлетвореност на потребителите" 09.2017 г.