Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Административни услуги

Утвърдени административни услуги

Актуализиран към септември 2012 г.

 

 

ТАКСИ:

- ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПВО И/ИЛИ ВОДОВЗЕМАНЕ – 250 лв.
  (съгл. чл.8(1), т.1”б” и т.2 „б” от Тарифа за Таксите в системата на МОСВ)

- ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПВО И/ИЛИ ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ЧЕРНО МОРЕ – 500 лв.
  (съгл. чл.8.(1), т.1”а” и  т.2 „а” от Тарифа за Таксите в системата на МОСВ)

- ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО – 130 лв.
  (съгл. чл.8.(3), т.1, "б”и т.2"б” от Тарифа за Таксите в системата на МОСВ)

- ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПВО И/ИЛИ ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ЧЕРНО МОРЕ – 250 лв.
  (съгл. чл.8.(3), т.1, "а”и т.2. "а” от Тарифа за Таксите в системата на МОСВ)

- ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО – 100 лв.
  (съгл. чл.8.(2) от Тарифа за Таксите в системата на МОСВ)

- ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – 250 лв 
  (съгл. § 144, ал.2, т.7 от ЗИДЗВ – ДВ, бр.61/2010 г.)

                                                                                   
- ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛ.ЗДОИ

  (съгл. чл.9 и чл.10. от Тарифа за Таксите в системата на МОСВ)


- ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕНО КОПИЕ НА ДОКУМЕНТ – 7 лв.
  (съгл. чл.29 от Тарифа за таксите в системата на МОСВ)


- ЗА ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ИЛИ ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРШНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ, СТОЙНОСТТА НА ТАКСАТА Е ПО-ВИСОКАТА ОТ ОБЯВЕНОТЕ В ТАРИФАТА

(съгл. чл.58, т.4 от Наредбата за ползването на повърхностните води, ДВ 56/ 2011г.)

 


ВСИЧКИ ТАКСИ, ГЛОБИ И ДРУГИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ЧЛ.194, АЛ.1, Т. 1-3

ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ СЕ ПРЕВЕЖДАТ:

  • по банков път НА БАНКОВАТА СМЕТКА НА  БДЧР:
       IBAN: BG02 TTBB 9400 3124 3173 88

       BIC:    TTBB BG 22

       SG „Експресбанк”, гр.Варна
  • чрез ПОС-терминално устройство в касата на БДЧР, ул. "Панагюрище"17, гр. Варна.

 


 

 

Харта на клиента

Анализ анкета 2014 г.

Изготвяне на становища за инфраструктурни обекти  

                       ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

 

Документи за изтегляне

Размер

Тип

Правила за отпускане на заеми от ПУДООС

121 Kb

pdf

 

 

 

КРИТЕРИИ

Документи за изтегляне

Размер  

Тип  

Изграждане на съоръжения за регулиране на оттока на реките и създаване на водни площи с местно значение

108 Kb

pdf

Изграждне на пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни мрежи

181 Kb

pdf

Изграждане на малки водоснабдителни мрежи и съоръжения с местно значение за питейно-битово водоснабдяване на населението

143 Kb

pdf

Изграждането на малки ВЕЦ

105 Kb

pdf

В областа на управление на отпадъците

195 Kb

pdf