Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Консултации с обществеността

Провеждане на кампания със заинтересованите страни и обществеността по обсъждане проекта на Програмата от мерки за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда. 

Програмата от мерки за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда е третата част от Морската стратегия на Р България. В нея са планирани мерки за намаляване на антропогенният натиск върху морската среда за постигането и поддържането на доброто и състояние.

 

23 март 2016 год., гр. Варна
СПИСЪК С ПОКАНЕНИ - тук
ДНЕВЕН РЕД - тук
ПРЕЗЕНТАЦИИ - тук
ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК - тук
СНИМКИ - тук
БРОШУРА - тук
ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА - тук


29 март 2016 год., гр. Бургас
СПИСЪК С ПОКАНЕНИ - тук
ДНЕВЕН РЕД - тук
ПРЕЗЕНТАЦИИ - тук
ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК - тук
СНИМКИ - тук
БРОШУРА - тук
ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА - тук

30 март 2016 год., гр. Варна
СПИСЪК С ПОКАНЕНИ - тук
ДНЕВЕН РЕД - тук
ПРЕЗЕНТАЦИИ - тук
ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК - тук
БРОШУРА - тук
ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА - тук

05 април 2016 г. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), гр. Бургас
Протокол от срещата
Присъствен списък

13 април 2016 г. Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна
Протокол от срещата
Присъствен списък

11 май 2016 г. Министерство на околна среда и водите (МОСВ), гр. София
(среща - консултация с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на енергетиката)
Протокол от срещата
Присъствен списък

11 май 2016 г. Министерство на околна среда и водите (МОСВ), гр. София
(среща - консултация с Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ (Д “УООП”)
Протокол от срещата
Присъствен списък

12 май 2016 г. Министерство на земеделието и храните (МОСВ), гр. София
(среща - консултация с Министерството на земеделието и храните и Българска агенция по безопасност на храните)
Протокол от срещата
Присъствен списък

13 май 2016 г. Министерство на околна среда и водите (МОСВ), гр. София
(среща - консултация с Дирекция „Национална служба за защита на природата“ (Д “НСЗП”) и и Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)
Протокол от срещата
Присъствен списък