Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Актуални новини

 


 

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“. дата на публикуване 23.06.2017

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“. дата на публикуване 23.06.2017

... За повече информация

Липсата на кислород е причината за мъртвата риба в района на Аркутино

След препратен сигнал от тел. 112 за мъртва риба в района на местността Аркутино, община Приморско, Басейнова дирекция „Черноморски район“,  РИОСВ-Бургас и Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда  извършиха проверка на място. Обходен бе участък с дължина около 30 метра - от мост над канал, свързващ блатото-лагуна „Аркутино“ с Черно море. Няма изтичане на води към морето, в тази си част  каналът е пресъхнал.  Сред обраствания с водна леща са наблюдавани мъртви риби. Те са с приблизително еднакви размери от един и същ вид – каракуда.   Не е констатирана специфична миризма на битово-фекални или на отпадъчни води. При огледа на морския бряг и прилежащата територия не са открити нерегламентирани зауствания и изтичане на води, в това число отпадъчни. дата на публикуване 19.06.2017

... За повече информация

Река Шиваровска е замърсена от млекопреработвателно предприятие

След сигнал за замърсяване със суроватка на водите на река Шиваровска (Голяма река),между селата Шиварово и Дъскотна, РИОСВ – Бургас,  Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда в Бургас извършиха незабавна проверка. Собственикът на мандрата „Билдинг зах“ ЕООД е титуляр на разрешително за ползване на реката за заустване на отпадъчни води. Чрез договор дружеството е преотдало млекопреработвателното предприятие на „Млечна промишленост Маноя“ООД, за което не е уведомил Басейнова дирекция „Черноморски район“ и не е спазил условията в издаденото му разрешително. дата на публикуване: 16.06.2017

... За повече информация

Анализирани са резултатите от пробата вода на р. Батова

При анализ на основните физико-химични елементи за качество не се констатира влошено състояние на водата в р. Батова, близо до мина „Оброчище“. Измерените показатели, съгласно Наредбата за характеризиране на повърхностните води: pH, разтворен кислород, електропроводимост, БПК5, отговарят на нормите за отлично-добро състояние на водите. Съдържанието на манган е 7,09 микрограма/литър при средногодишна допустима концентрация съгласно стандарта за качество на околната среда – 50 микрограма/литър. В изследваната проба не е открито наличие на желязо, мед, цинк и шествалентен хром. Пробонабирането беше извършено на 7 юни т. г. във връзка с проверка по сигнал за замърсяване на р. Батова с непречистени отпадъчни води от мина „Оброчище“. Проверката извършиха съвместно от Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ – Варна и Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда в града. Водната проба от реката беше взета на около 40 м след мястото на заустване от мината. На устието на река Батова, преди вливането й в Черно море, се намира пункта за мониторинг на водите, включен в Националната мониторингова мрежа на повърхностните води. Отчетените резултати по физико-химични и биологични показатели за периода 2010-2016 г., сочат добро екологично състояние на водното тяло – р. Батова. дата на публикуване 16.06.2017

Зам.-министър Николова: МОСВ стимулира ефективното използване на природните ресурси

Ефективното използване на ограничените природни ресурси и опазването на околната среда са в основата на устойчивото развитие и приоритет в дейността на Министерството на околната среда и водите, каза зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова на ХІІ-ата годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции България 2017“. Основният финансов инструмент за постигането на тези цели е Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, разработена в съответствие със стратегията „Европа 2020“ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, подчерта зам.-министърът. дата на публикуване 15.06.2017

... За повече информация

Провериха за замърсяване на река Батова от мина Оброчище

Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ – Варна и Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда в града провериха сигнал за замърсяване на р. Батова с непречистени отпадъчни води от мина Оброчище. Извършен  бе оглед на всички потоци руднични води. В рудника има 5 утаителни басейна. Проверката установи, че съоръженията работят и са в добро състояние. Битово-фекалните води преминават през ПСОВ, след което се заустват в р. Батова.

... За повече информация

Мазутът от плажната ивица на Обзор е почистен

В срок са изпълнени предписанията за почистване на остатъците от мазут по плажната ивица на Обзор. След извършената проверка по протежението на морския бряг бяха констатираха мазутни частици с приблизителни размери 1-5 см. Не беше установен източникът на замърсяване. На концесионерите на Южния, Централния плаж и на община Несебър, стопанисваща Северния плаж, Басейнова дирекция „Черноморски район“ издаде предписания за почистване в срок до 7 юни. За предприемане на действия по компетентност, резултатите от проверката бяха изпратени на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в Бургас и Варна. дата на публикуване 08.06.2017

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ОБЯВЯВА ПОЗИЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител В ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРССКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“
ЗА СРОК ДО 30.11.2017 г. дата на публикуване 07.06.2017

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю. дата на публикуване 07.06.2017

... За повече информация

страница 1 от 63

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>