Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите 

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ – ГР. БУРГАС за държавен служител, чрез решаване на тест и интервю - за повече информациа тук.

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител, чрез решаване на тест и интервю - за повече информациа тук.

Конкурс за държавен служител

Списък на допуснатите кандидати до участие в КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ "Старши юрисконсулт" в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Списък на недопуснатите кандидати до участие в КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ "Старши юрисконсулт" в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ, чрез решаване на тест и интервю - за повече информация тук.

Обявление

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-КАСИЕР - за повече информация тук. 17.11.2016 г.

Конкурс за държавен служител

Списък на допуснатите кандидати до участие в КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“, чрез решаване на тест и интервю.
Списък на недопуснатите кандидати до участие в КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“, чрез решаване на тест и интервю. 17.11.2016 г.

страница 1 от 118

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>