Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите 

Конкурс за държавен служител

Списък на допуснатите кандидати до участие в КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ Старши експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“.
Списък на недопуснатите кандидати до участие в КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ Старши експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

Голяма част от морските курорти вече са с пречиствателни станции

Почти всички селища по Българското Черноморие вече разполагат с пречиствателни станции стана ясно на среща между министрите на туризма доц. д-р Стела Балтова и на околната среда и водите доц. д-р инж. Ирина Костова. През първия програмен период на Оперативна програма „Околна среда“ в чистотата на Черно море бяха инвестирани над 350 млн. лв.

... За повече информация

Басейнова дирекция "Черноморски район" и РИОСВ – Шумен провериха за замърсяване р. Провадийска, няма мъртва риба

След сигнал в РИОСВ – Шумен  за замърсяване на река Провадийска в района на предприятие за производство на рафинирано слънчогледово олио „Крис ойл 97“ ЕООД – Каспичан  се извърши съвместна проверка с  БДЧР и РЛ към ИАОС в Шумен. Установено е, че по повърхността на реката, след точката на заустване на отпадъчни води от предприятието, се забелязват кафеникави петна на разстояние около 400 метра. Не е констатирана мъртва риба в река Провадийска.
Взети са водни проби от отпадъчни води на „Крис ойл 97“ ЕООД в точката за мониторинг, при заустване и в два пункта от повърхностни води на около150 метра преди и след заустването. От контролираните показатели на място са отчетени в норма: pH (8.2 преди и 8.7 след заустването), електропроводимост (606 и 642 µS/cm), температура на водата (7,2 и 8.9 °C), наситеност с кислород (157 и 131%) и разтворен кислород (17.1 и 14.3 mg/l). В отпадъчните води са отчетени pH (8.2), електропроводимост (955 µS/cm), температура на водата (17.2 °C), наситеност с кислород (74%) и разтворен кислород (7 mg/l).
Незабавната проверка установи, че отпадъчните води от предприятието видимо нямат специфично замърсяване. От РИОСВ – Шумен са дадени предписания за цялостно почистване на всички пречиствателни съоръжения за отпадъчни води на „Крис ойл 97“ ЕООД и за недопускане на замърсяване с отпадъчни води на река Провадийска. Резултатите по останалите показатели се очакват след приключване на всички анализи, когато ще бъдат огласени. 23.02.2017 г.

Сигнал за замърсяване на р. Провадийска проверяват експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ-Шумен

Днес в Басейнова дирекция „Черноморски район“ постъпи сигнал от РИОСВ-Шумен за замърсяване и запенване на водите на р. Провадийска. Експерти от двете институции ще извършат незабавна проверка. Ще бъдат взети проби от водите на р. Провадийска преди и след заустване на „Крис ойл 97“ ЕООД, гр. Каспичан.  Регионалната лаборатория в Шумен ще изследва взетите проби вода по физико-химични елементи за качество на повърхностните води: pH, електропроводимост, температура на водата, наситеност с кислород, разтворен кислород, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, общ фосфор, фосфати като фосфор, хлорни йони, мазнини. 23.02.2017

Европейска седмица на устойчивото развитие

В периода 30 май – 5 юни т. г. ще се състои Европейска седмица на устойчивото развитие (ЕСУР), организирана от Европейската мрежа за устойчиво развитие. ЕСУР е общоевропейска инициатива за насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие и прави тези усилия видими върху обща платформа. През миналата година са осъществени 4212 дейности в 38 страни. www.esdw.eu

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

Списък на допуснатите кандидати до участие в КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ Главен експерт в дирекция „Контрол“, гр. Бургас в Басейнова дирекция „Черноморски район“- ТУК.

Списък на недопуснатите кандидати до участие в КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ Главен експерт в дирекция „Контрол“, гр. Бургас в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - ТУК.

страница 1 от 120

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>