Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Обществено обсъждане
Програмата от мерки (ПоМ) за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) в съответствие с чл.13 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) е публикувана за мнения и коментари до 30.09.2016 г. - тук.

Обществено обсъждане
Проектът на актуализирания План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите е публикуван за мнения и коментари до 30.09.2016 г. - тук.

Обществено обсъждане
Проектът на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите е публикуван за мнения и коментари до 30.09.2016 г.  - тук.

Актуално състояние на водите 

Експерти извършиха проверка на тласкателните помпи за отпадъчни води в к.к. „Слънчев бряг“

Експерти от Басейнова дирекция  "Черноморски район", РИОСВ-Бургас, община Несебър и ВиК-Бургас извършиха проверка на 24 август по сигнал за спиране на тласкателните помпи за отпадъчни води в канализационната система на к.к."Слънчев бряг". Проверени са 13 канализационни помпени станции (КПС),  от които седем  са на територията на курорта.  При проверката не е констатирано преливане. Няма следи от изтичане на отпадъчни води на площадките, откъдето водите се изтласкват към ПСОВ „Равда – Слънчев бряг-Несебър“. Не е констатирано изтичане на непречистени отпадъчни води от КПС и заустване във водни обекти и  замърсяване на прилежащи терени. В района на КПС не се усеща остра миризма. Осигурено е денонощно наблюдение чрез радиообмен с диспечерски пункт, намиращ се в район Несебър на ВиК-Бургас.


Няма отпадъчни води на плажа в к.к. Слънчев бряг при вливането на р. Хаджийска

Резултатите от микробиологичния анализ на пробите, взети от Регионалната здравна инспекция, категорично показват, че няма органично замърсяване на морската вода с битово-фекален характер и е спазена нормата за добро качество на водите за къпане. Резултатите от физико-химичния анализ на взетите водни проби от реката показват влошено състояние съгласно Наредба № Н-4/2012 за характеризиране на повърхностните води. При извършени от РИОСВ-Бургас, РЗИ и Басейнова дирекция "Черноморски район" проверки по сигнали за вероятно замърсяване на р. Хаджийска в периода 19-21 август се констатира, че водата в Черно море е видимо чиста, с естествен цвят и мирис без опалесценция на повърхността. Речното русло е силно обрасло с тръстика и  с гъста водна растителност. Водата по целия й обем е заблатена, с тъмен цвят, със специфична миризма на тиня и гнилостни  процеси. При извършения оглед  на река Хаджийска в посочения участък не се констатира наличие на нерегламентирани включвания и зауствания на отпадъчни води в реката. На община Несебър е дадено предписание за почистване на речното русло от растителност.
Подобни сигнали не са необичайни за това време на годината. Констатираният спад на нивото на водата, предвид маловодието и бавния отток на реката, са причина за ускоряване на гнилостните процеси, а оттам и силната миризма на тиня. Днес предстои проверка от представители на РИОСВ-Бургас, БДЧР, Община Несебър, „В и К“ ЕАД-Бургас в к.к."Слънчев бряг", при която ще бъдат проверени  и шахтите на канализационната система в комплекса, както и канализационните системи на близките хотели, граничещи с река Хаджийска. 24.08.2016

Експерти извършиха незабавни проверки за замърсяване на р. Хаджийска

Eксперти от РИОСВ-Бургас, съвместно с Басейнова дирекция-Черноморски район са  извършили  незабавна проверка по сигнал за замърсяване на р. Хаджийска  с фекални води в района на „Какао Бийч“ - к.к. „Слънчев бряг“,  още на 19 август.  Взети са проби от устието на реката преди вливане в Черно море и от морските води за физикохимичен анализ. След отново получени на 21 август сигнали за замърсяване на реката, незабавно е сформиран екип от експерти на РИОСВ-Бургас, БДЧР - Варна, Регионална лаборатория Бургас към ИАОС– гр.София и РЗИ –Бургас. Извършен е оглед на плажната ивица в к.к  Слънчев бряг  около заустването на р. Хаджийска и речното русло в участъка от моста над реката до вливането й  в морето.


... За повече информация

Всички водни проби от Белославското езеро са анализирани

Ниското съдържание на кислород на повърхността и в придънните слоеве и високата температура, свидетелстват за процеси на еутрофикация, съпроводена с цъфтеж на фитопланктон. Този процес, водещ до насищане с хранителни вещества е най-вероятната причина за измирането на рибата в акваторията на Белославско езеро. Явлението се наблюдава в края на летния период.

... За повече информация

Лятното екоучилище на Младежкия воден парламент ще изучва Южното Черноморие

Лятното екоучилище на Младежкия воден парламент ще бъде открито на 22 август от 15 ч. в Експозиционен център „Флора” в Бургас. Тази година то се нарича „Бургаски езера” и ще се проведе от 22 до 27 август. Участие в него  ще вземат  ученици   от 11 населени места в страната, както и представители на френския Младежки воден парламент към Агенция по водите „Артоа-Пикарди” и Международната организация „GoodPlanet” в Белгия. 

... За повече информация

Анализирани са резултатите от пробите вода на р. Караагач

Констатираният спад на нивото на водата, предвид маловодието, ниското съдържание на кислород и дългият период на засушаване на р.Караагач, водещо до липса на нормална среда за водните ресурси е най-вероятната причина за измирането на рибата. От анализираните основни физико-химични елементи за качество, се констатира влошено състояние, съгласно Наредба № Н-4/2012г. за характеризиране на повърхностните води, по следните показатели: разтворен кислород (0,65 mg/l при норма 5 mg/l) – 7 пъти под нормата;    Азот амониев (23,3 mg/l при норма 0,65 mg/l) - превишаване повече от 35 пъти; Общ азот (37,3 mg/l при норма 2,5 mg/l) - превишаване повече от 14 пъти; Ортофосфати като фосфор – (2,40 mg/l при норма 0,15 mg/l) - превишаване повече от 16 пъти и Общ фосфор (2,53 mg/l при норма 0,3 mg/l) - превишаване повече от 8 пъти.

... За повече информация

страница 1 от 111

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>