Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите 

Проблем с телефонните постове на БДЧР

Поради преместване в нова сграда част от телефонните постове Басейнова дирекция "Черноморски район" не са активни. Проблема ще бъде разрешен до края на работния ден.
11.09.2017 г.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ се връща на стария си адрес във Варна

От 11 септември административното обслужване на граждани и приема на документи от Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще се извършва в старата сграда на ул. „Александър Дякович“ - 33 във Варна. Всички телефони, вкл. дежурният телефон за сигнали (0886 406 816), факсът и официалната електронна поща (bdvarna@bsbd.org) остават същите. дата на публикуване: 05.09.2017

За шеста година МОСВ е партньор на „Да изчистим България заедно“

Министерството на околната среда и водите е традиционен участник и  важен партньор в организирането и провеждането на екологичната инициатива на bTV Media Group „Да изчистим България заeдно“.  МОСВ чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) осигури 40 000 чувала и 80 000 бр. ръкавици, както и ваучери за гориво за транспортирането на събраните отпадъци. Общата стойност на закупените материали и ваучери е близо 53 000 лв.  дата на публикуване: 05.09.2017

... За повече информация

Проверен е сигнал за замърсяване на морските води в района на Ахтопол По сигнал от сдружение „Граждански блок“ за изливане на фекално води в морето, РИОСВ-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски район“ извършиха съвместна проверка с Община Царево. Към настоящият момент водите от канализационната мрежа на Ахтопол се заустват без пречистване  посредством  колектор в Черно море на 1 км югоизточно от града. За канализационната система на Ахтопол няма издадено разрешително за  ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води  в повърхностни води, изискващо се съгласно чл.46, ал.1 , т.3 буква „б“ от  Закона за водите. При последната извършена проверка от РИОСВ-Бургас на 9 май 2017 год. отново е констатирано  нерегламентирано  заустване на непречистени отпадъчни води. В момента на проверката е извършен оглед на бетоновия колектор описан в сигнала. От него изтичат битово-фекални води, които заустват в Черно море с дебит около 70 л/сек. В периметър  от около 300-400 м.  водата в морето е мътна със специфичен битово-фекален мирис. За заустване на отпадъчни води  без  пречистване и  без издадено разрешително  за  ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води  в повърхностни води, изискващо се съгласно чл.46, ал.1 , т.3  буква „б“ от  Закона за водите  на Община  Царево  през 2015 г., 2016 г., 2017 г.  са съставени  АУАН  и издадени наказателни постановления.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ-Бургас провериха сигнал за изтичане на битово-фекални води в морето на около 1 км южно от Ахтопол. Сигналът е постъпил от Сдружение „Граждански блок“. Експертите обходиха днес района и достигнаха до мястото на заустване на тръба от канализация - на около 10 м навътре от брега. Циментовата тръба е с диаметър 50-60 см и в момента на проверката от нея са изтичали отпадъчни води в морето. На проверката не са присъствали упълномощени лица от Община Царево и „ВиК“ ЕАД-Бургас. Няма издадено разрешително за установеното заустване от канализационната мрежа на Ахтопол по изискванията на Закона за водите. дата на публикуване: 01.09.2017

Проверен е сигнал за измряла риба в река Караагач

Експерти на РИОСВ – Бургас, Басейнова дирекция "Черноморски район" и Регионална лаборатория към ИАОС в Бургас извършиха незабавна проверка при получен сигнал на 13.08.2017 г. в 9,46 часа за измряла риба в р. Караагач. При проверката беше установено, че има единични екземпляри умряла риба. Реката не се влива в Черно море заради образувалата се по естествен път пясъчна коса в района на устието на реката. Взети са проби от крайбрежните морски води от три пункта. На място са измерени pH и съдържанието на разтворен кислород. Няма отклонение от нормите. Взети са и водни проби за физико-химичен анализ. дата на публикуване:14.08.2017


... За повече информация

страница 4 от 139

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>