Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен

РИОСВ – Шумен, Басейновата дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда извършиха проверка по сигнал от 13 март за заустване в язовир Шумен на отпадъчни води с тъмно син до виолетов цвят, наблюдавани на 11 март. 14.03.2018

... За повече информация

14 март е международен ден на реките

Международният ден на реките се отбелязва за опазването на реките, водата и живота в тях. Инициативите за този ден започват от 1997 г. в Бразилия. Представители от над 20 страни се обединяват около идеята да посветят този ден на повишаване на информираността и намиране на по-добри решения за опазване на реките. МОСВ съвместно с регионалните звена – басейновите дирекции, води политика за устойчиво и интегрирано управление на водите и опазване на свързаните с тях екосистеми. Основен инструмент за постигане на добро състояние на реките у нас са плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и мерките в тях. 14.03.2018

... За повече информация

Очаква се водните нива да се понижават в следващите три дни

Анализът на НИМХ – БАН е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ: Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от -13 см до +3 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води. Днес ще има повишения на речните нива във водосбора на река Провадийска и в горното течение на река Камчия и притока й Луда Камчия. 13.03.2018

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

13.03.2018 г.
С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“,
Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

13.03.2018 г.
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“,
Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

Зам.-министър Николова откри учредителното заседание на Форума за съответствие и управление по околна среда

В качеството си на представител на настоящото Председателство на Съвета на ЕС, заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова приветства участниците в новоучредения Форум за съответствие и управление по околна среда. Платформата е важен инструмент за подобряване спазването и управлението при прилагането на законодателството в областта на околната среда. 13.03.2018

... За повече информация

страница 4 от 154

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>