Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите 

Почистват до утре мазута от плажната ивица на Обзор

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда, провериха  сигнал за  остатъци от мазут по плажната ивица на Обзор.  Той бе подаден от ИА „Морска администрация“.  На проверката присъстваха представители на община Несебър и концесионерите на Южен и Централен плаж.Експертите обходиха цялата плажна ивица в района на Обзор и констатираха мазутни частици по морския бряг с приблизителни размери 1-5 см. Морската вода е видимо чиста, без опалесценция и без наличие на нефтопродукти на повърхността й. Не е констатирано  изтичане и заустване на отпадъчни или замърсени води в крайбрежните морски води. Вероятната причина е старо замърсяване от плавателен съд. На наемателите на плажната ивица са издадени предписания за почистване в срок до 7 юни. Взетата е проба морска вода от акваторията в района на хотел „Мирамар“ и ще се изследва по физико-химични показатели, приоритетни вещества и специфични замърсители. дата на публикуване 06.06.2017

Конкурс за държавен служител


БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит превод от и на английски език и интервю. дата на публикуване 06.06.2017

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю. дата на публикуване 06.06.2017

... За повече информация

Проверен е сигнал за замърсяване на морските води в района на гр. Бяла

След излъчен в сутрешния блок на Нова ТВ репортаж, че  вода с неизвестен произход се излива през канал директно в морето, Басейнова дирекция „Черноморски район“ извърши съвместна проверка с „Морска администрация“, РИОСВ-Бургас и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда.  Присъстваха и представители на община Бяла.  Те уточниха, че е извършено драгиране на дънни маси и депонирането им в крайбрежни морски води на територията на рибарско селище ,,Чайка“, гр. Бяла. Дейността е в изпълнение на заповед на кмета на община Бяла и за да се  изпробва драгажна машина.
Експертите обходиха района на рибарско пристанище ,,Чайка“ и яхтен терминал ,,Свети Атанас“, гр. Бяла.  Констатираха, че в момента на проверката не се извършва драгиране. Морската вода е видимо чиста, без мирис, без нефтопродукти, без опалисценция, бистра и  без пяна. При проверката не е констатирано и изтичане и заустване на отпадъчни или замърсени води в крайбрежните морски води или към прилежащи терени в района.Взети са проби от акваторията на пристанището и от морската вода в северната част на брегозащитното съоръжение, на около 6-8 м от отвеждащата тръба на драгажната машина. Пробите ще бъдат изследвани по показатели: рН, наситеност с кислород, разтворен кислород, БПК5, азот-амониев, азот-нитритен, азот-нитратен, ортофосфати като фосфор, нефтопродукти – визуално, както и разтворена форма на металите: олово, живак, никел, кадмий.
По време на проверката не са представени документи, за разрешаване на  извършената дейност и инвестиционното предложение не е процедирано по смисъла на глава шеста от Закон за опазване на околната среда. За  нарушение  на  чл. 95  ал.1  от Закон за опазване на околната среда  ще бъде съставен акт за установеното административно нарушение. дата на публикуване 02.06.2017

Созопол, Черноморец и Лозенец ще пречистват отпадъчните води с нови съоръжения

Отпадъчните води на курортите Созопол, Черноморец и Лозенец ще бъдат пречиствани с нови съоръжения през летния сезон. Това стана ясно от проверката на министрите на околната среда и водите Нено Димов и на туризма Николина Ангелкова в комплексите. За канализационната система на Созопол-Черноморец-Равадиново е реализиран проект: „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Созопол – първи етап“. В изградената и въведена в експлоатация пречиствателна станция постъпват отпадъчните води от Созопол, Черноморец, местност „Буджака“, вилно селище „Санта Марина“ и местност „Аклади“. Пречистените отпадъчни води се заустват  дълбоководно чрез тръбопровод  с дължина около 1929 м западно от къмпинг “Златна рибка“ в Созополски залив. дата на публикуване 02.06.2017

... За повече информация

Временните обекти по плажовете ще бъдат следени за отпадъчни води

Всички временни обекти по плажовете това лято ще бъдат проверявани за отпадъчните води от тях и къде изтичат. Това обявиха министрите на околната среда и водите Нено Димов и на туризма Николина Ангелкова по време на проверката на пречиствателната станция Равда-Слънчев бряг-Несебър. „Ще следим дали отпадъчните води от заведенията са включени в канализационните мрежи“, каза министър Димов. дата на публикуване 02.06.2017

... За повече информация

страница 7 от 135

<<< по-нови    2 3 4 5 6 7 8 9 10    По-стари >>>