Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите 

Заключителна пресконференция по проект „Подобрен мониторинг на морските води“

Днес, във Варна се проведе финална пресконференция за представяне на постигнатите резултати от изпълнението на проект „Подобрен мониторинг на морските води“. Проектът осигури възможност за по-ефективен мониторинг на морските води, съгласно Рамкова директива за морска стратегия и Рамкова директива за водите. Чрез него се подпомага актуализирането на първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда, а също така и изпълнението на препоръките на Европейската комисия към България за изготвяне и прилагане на адекватни, съгласувани и последователни мониторингови програми в българската част на Черно море.20.04.2017

... За повече информация

Съвместни инициативи за отбелязване на Световния ден на Земята

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ-Варна ще отбележат с открит урок Световния ден на Земята. Той ще се състои на 21 април (петък), от 10.30 часа, в Детска градина „Слънчо” във Варна. Децата от IV а група ще се включат в засаждането на цветна леха и кът с билки. От 13.00 часа тържествено ще се открие Седмицата на Земята в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Варна. На 20 април (четвъртък) в ОУ „Йордан Йовков“, гр. Варна ще се проведе състезание със седмокласници на тема „Тайните на природата“.

... За повече информация

Финална пресконференция по проект „Подобрен мониторинг на морската вода“

На 20.04.2017 г. (четвъртък), от 10.00 часа, в зала “Зелена ябълка” на Хотел „Голдън Тюлип” гр. Варна, Институтът по океанология – БАН и Басейнова дирекция „Черноморския район” ще проведат финална пресконференция по проект „Подобрен мониторинг на морската вода“. Ще бъдат представени ключови резултати от изпълнението на проекта, свързани с повишаване на капацитета за провеждане на проучвания на морската околна среда. Ще бъде дадена информация и за проведените мониторингови кампании, чрез доставена и инсталирана апаратура за мониторинг в реално време. Обзаведена и оборудвана е и химична лаборатория.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит превод от и на английски език и интервю.19.04.2017

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.19.04.2017

... За повече информация

Няма замърсяване на водата след инцидента с плавателния съд в Кораборемонтния завод

Взетите на 4 април проби от повърхностни води, бяха изследвани от Регионалните лаборатории във Варна и Плевен към Изпълнителната агенция по околна среда. Пробите са анализирани за наличието на полициклени ароматни въглеводороди, полихлорбифенили и летливи органични съединения, предвид възпламенилото се изтекло от кораба гориво, пристигнал за ремонт в „Терем-КРЗ Флотски арсенал-Варна“ ЕООД. Резултатите от изпитването са сравнени с нормите за състоянието на вътрешните повърхностни води, съгласно Наредба Н-4/ 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води и Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някой други замърсители. Анализите показват, че няма замърсяване на водата. Изследваните показатели са под границата за определяне на метода за изпитване и отговарят на стандартите за качество на околната среда.

страница 7 от 131

<<< по-нови    2 3 4 5 6 7 8 9 10    По-стари >>>