Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите 

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт в дирекция „Контрол“, гр. Бургас в Басейнова дирекция „Черноморски район“.
дата на публикуване 31.07.2017 г.

... За повече информация

Проверен е сигнал за мъртва риба в язовир „Парка“

След сигнал за мъртва риба в язовир „Парка“ край Айтос Басейновата дирекция „Черноморски район“ извърши проверка. В нея участваха и представители на Община Айтос и Сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол“. При оглед в акваторията на язовира са открити 5 екземпляра от мъртва риба сулка, с тегло на екземплярите около 1-1,5 кг. Не са установени брегови източници на замърсяване и водовземания.  Не са наблюдавани мазни петна от разливи на нефтопродукти. Водата в язовира видимо е с намален обем. Регионалната лаборатория-Бургас към Изпълнителна агенция по околна среда и води взе водни проби от язовира и от река Айтоска, непосредствено преди вливането й.  Пробите ще бъдат изследвани по следните показатели: активна реакция (pH), температура, БПК5, разтворен кислород, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, фосфати, общ фосфор и електропроводимост. Резултатите се очакват след приключване на анализите до седмица. дата на публикуване:26.07.2017

Концесионерите на плажовете в Несебър и Равда трябва да почистят мазута

Спешна проверка след сигнали за замърсяване с мазут на южния плаж в Несебър и централния в Равда направи екип на РИОСВ-Бургас, Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда и Морска администрация – Бургас. Басейнова дирекция "Черноморски район" назначи пробонабиране от морските води  пред замърсените плажове. дата на публикуване:25.07.2017

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю. дата на публикуване:24.07.2017

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит превод от и на английски език и интервю. дата на публикуване:24.07.2017

... За повече информация

Министърът на околната среда и водите участва в работата на Съвета по опазване на околната среда в морските води на Черно море

Министърът на околната среда и водите Нено Димов участва в работата на Консултативния и координационен съвет (ККС) по опазване на околната среда в морските води на Черно море. На днешното заседание на Съвета беше даден реален старт за изпълнение на мерките по Морската стратегия на България 2016-2021 г. Министърът оцени ролята на Съвета за мобилизация на институциите, отговорни за изпълнението на мерките от приетата в края на 2016 г. първа Морска стратегия на Р България. дата на публикуване:20.07.2017

... За повече информация

страница 7 от 139

<<< по-нови    2 3 4 5 6 7 8 9 10    По-стари >>>