Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

МОСВ обсъди приоритетите по околна среда за Българското председателство на Съвета на ЕС

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова проведе общественото обсъждане в рамките на РГ „Околна среда“ и представи приоритетите и основните цели, които си поставяме като държава председател на Съвета на ЕС – 2018 г. Присъстваха представители на бизнеса, браншови организации, експерти от МОСВ и други министерства и ведомства. дата на публикуване: 21.09.2017

... За повече информация

106 проверки през туристическия сезон извърши БД“Черноморски район“

В периода 1 юни-31 август Басейнова дирекция „Черноморски район”, съвместно с екоинспекците във Варна и Бургас извършиха проверки на обекти потенциални замърсители на Черно море. Контролната дейност през туристическия сезон  на 2017 г. бе проведена в изпълнение на Заповед на министъра на околната среда и водите. Извършени са общо 106 проверки, от които 51 по Южното и 55 по Северното Черноморие. Предприети са мерки за привеждане на обектите в съответствие със Закона за водите.  Издадени са 27 предписания, от които 25 са изпълнени в срок. Съставени са 10 акта - 5 за нерегламентирано заустване на отпадъчни води в Черно море  и  5 - за нерегламентирано водовземане. дата на публикуване: 21.09.2017

... За повече информация

Провериха сигнал за замърсяване водите на р. Провадийска

След сигнал за замърсяване на р. Провадийска, РИОСВ – Шумен извърши незабавна проверка с участието на експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС в Шумен. Констатирано бе нерегламентирано заустване на отпадъчни води с частици от зеленчуци с интензивен червеникав цвят от „Айсис“ ООД в Каспичан. При проверката са взети водни проби от две точки. При точка 1, регламентирана чрез издадено Разрешително за заустване водите са били видомо чисти. Взетите водни проби от точка 2 показват силно замърсени с червениково-кафяв цвят и частици от зеленчуци – пипер, домати и семена от тях. По заявка на Басейновата дирекция е взета водна проба и от р. Провадийска след Каспичан за установяване степента на замърсяване. Пробата ще бъде изследвана по показателите: активна реакция (pH), електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, общ фосфор, фосфати като фосфор, анионактивни детергенти, мазнини.
На предприятието замърсител – консервната фабрика „Айсис“ ООД в Каспичан са дадени предписания да преустанови изтичането на отпадъчни води в реката и да се затапи тръбата за нерегламентирано изпускане на отпадъчни води. След предоставяне на резултатите от РЛ – Шумен предстои съставянето на АУАН и издаване на санкция за нарушаване на Закона за водите за нерегламентирано заустване и замърсяване с отпадъчни води. дата на публикуване:13.09.2017

Басейнова дирекция „Черноморски район“ извърши проверка с дрон

В началото на месеца Басейнова дирекция „Черноморски район“ извърши първата си проверка с дрон. Целта на облитането беше да се установят дейности в нарушение на Закона за водите – незаконно водовземане, заустване, изземване на наносни отложения и др. в района на язовир „Цонево“, както и да се проследи състоянието на проводимостта на река Луда Камчия. дата на публикуване: 13.09.2017

... За повече информация

„Да изчистим България заeдно“

Министерството на околната среда и водите е традиционен участник и  важен партньор в организирането и провеждането на екологичната инициатива на bTV Media Group „Да изчистим България заeдно“. И тази година служителите на Басейнова дирекция "Черноморски район" ще се присъединят към кампанията. На 16 септември, от 10.00 часа те ще почистят района около сградата на дирекцията на ул. "Александър Дякович" 33 във Варна. дата на публикуване: 13.09.2017

Проблем с телефонните постове на БДЧР

Поради преместване в нова сграда част от телефонните постове Басейнова дирекция "Черноморски район" не са активни. Проблема ще бъде разрешен до края на работния ден.
11.09.2017 г.

страница 9 от 145

<<< по-нови    4 5 6 7 8 9 10 11 12    По-стари >>>