Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Сайта е в процес на доизграждане !
КОНКУРС за лого на "Басейнова дирекция за Черноморски район".
Документи за конкурса - тук.

Инициативи за отбелязване на Деня на Земята – 22 април 2014 г.

   Денят на Земята ще бъде отбелязан със следните инициативи:На 17 април, 10.30 ч., в БДЧР Варна ще се проведе дискусия със студенти по магистратура от Технически университет-Варна, катедра „Екология и опазване на околната среда”.
На 25 април в гр. Суворово, с. Чернево и с. Николаевка ще се проведе празник с децата при ОДЗ „Буратино”, почистване на училищните дворове на СОУ "Н. Й. Вапцаров", ОУ "Хр. Ботев" и ПГСС "Св. Г. Победоносец"  и залесяване.  Същия ден ще се извърши почистване на района около БДЧР във Варна, Шумен и Бургас, а ученици от ОУ „Й. Йовков” Каварна и членовете от Младежкия воден парламент ще почистят централен плаж.  Информация за Деня на Земята  - тук. 14.04.2014 г.

МОСВ е активен партньор в кампанията „Да изчистим България за един ден“

„МОСВ e много активно в кампанията „Да изчистим България за един ден“, това заяви министър Искра Михайлова по време на участието си в „Тази събота“ по bTV. Tя посочи, че министерството дарява 38 500 чифта ръкавици и 38 500 чували за събиране на отпадъци, както и ваучери за гориво за транспортиране на отпадъците до депата на стойност 71 000 лв. „Ангажираме цялата структура на МОСВ – регионалните инспекторати, Дирекция „Управление на отпадъците“, които са във връзка с всички кметове“. 14.04.2014 г.

... За повече информация

Конкурс

Списък
1. На недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Старши юрисконсулт" в Дирекция АФПД на БДЧР - тук
2. На допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Старши юрисконсулт" в Дирекция АФПД на БДЧР - тук

11.04.2014 г.

Приключи конкурса „ВОДАТА-ЖИВОТ И СТИХИЯ"

Приключи националния конкурс за разказ и есе на тема: „ВОДАТА-ЖИВОТ И СТИХИЯ", организиран от клуб "Екопулс" към ОУ „Йордан Йовков“, гр. Каварна. Конкурсът се проведе в рамките на Националната информационна кампания на Министерството на околната среда и водите, посветена на Световния ден на водата и преминаваща под надслов „Всяка капка си струва“. Протокол от комисията  - тук. 10.04.2014 г.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

     БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10 „а”, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
    ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит по английски език и интервю.
Пълна информация - тук.
08.04.2014 г.

... За повече информация

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

     До участниците в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка "Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите "
     Отваряне на ценови оферти на обществена поръчка с предмрт: "Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите" - дейност по проект №DIR-51211229-1-171  „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
     На основание Чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви уведомяваме, че на 10.04.2014г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Басейнова дирекция за Черноморски район, ул. „Александър Дякович” № 33 ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти.
При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
Изтегляне на документа - тук.
07.04.2014 г.

страница 1 от 56

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>