Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Обществено обсъждане
Програмата от мерки (ПоМ) за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) в съответствие с чл.13 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) е публикувана за мнения и коментари до 30.09.2016 г. - тук.

Обществено обсъждане
Проектът на актуализирания План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите е публикуван за мнения и коментари до 30.09.2016 г. - тук.

Обществено обсъждане
Проектът на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите е публикуван за мнения и коментари до 30.09.2016 г.  - тук.

Актуално състояние на водите 

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ провериха сигнал за мъртва риба в Белославско езеро

Експерти на Басейнова дирекция, със съдействието на Регионалната лаборатория при Изпълнителната агенция по околна среда, извършиха проверка на място по сигнал за мъртва риба в Белославско езеро, получен днес в 15.20 часа. Направен е оглед на цялата брегова ивица под с. Страшимирово, както и на акваторията на езерото. Открити са единични, на места до 10-20 екземпляри мъртва риба, която поради отдръпналата се вода се намира по брега.В езерото няма мъртви екземпляри, по повърхността на водата не се наблюдават мазни петна от разливи на нефтопродукти. Не са установени брегови източници на замърсяване.
Взети са проби вода от два пункта в акваторията на езерото: в залива и непосредствено под селото. Водата ще бъде изследвана по показатели активна реакция (pH), температура, БПК5, разтворен кислород, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, фосфати, общ фосфор и електропроводимост.
От контролираните показатели на място в първия пункт са отчетени: pH – 7.88, температура на водата - 23,3°С, съдържание на разтворен кислород на повърхността е 2.11 мг/л, при норма от 6.00 мг/л, а от втория участък са отчетени: pH – 7.87,температура на водата - 23,3°С, съдържание на разтворен кислород на повърхността е 1.26 мг/л. Резултатите по останалите показатели се очакват след приключване на анализите. 22.09.2016

Експерти на РИОСВ-Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район“ провериха сигнал за мъртва риба в река Камчия

Експерти на РИОСВ – Шумен и Басейновата дирекция „Черноморски район“, със съдействието на Регионалната лаборатория при Изпълнителната агенция по околна среда, провериха на място сигнал за оцветяване в черно на водите на р. Камчия и наличие на мъртва риба в района на село Желъд, община Смядово.
При огледа на 3 участъка на река Поройна при с. Радко Димитриево община Шумен  и на река Голяма Камчия между селата Бял бряг и Янково, и при моста на с. Желъд, община Смядово, не са открити екземпляри от мъртва риба. Водата на реките е с естествен цвят и няма наличие на мазни петна по повърхността. Не са установени брегови източници на замърсяване.
Взети са водни проби от първия и третия участък, които ще бъдат изследвани по показатели активна реакция (pH), ХПК, БПК5, разтворен кислород, общ азот, общ фосфор и неразтворени вещества.От контролираните показатели на място са отчетени: pH – 7,75 – при първия участък и 7,86 – при третия участък; съдържание на разтворен кислород – 7,1 – при първия участък и 6,7 при третия участък, които показатели са в норма. Резултатите по останалите показатели се очакват след приключване на анализите.

Експерти на РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция "Черноморски район" проверяват сигнал за замърсени води на река Камчия

На „зеления“ телефон на екоинспекцията днес в късния следобед е получен сигнал от спешен тел. 112  за оцветяване в черно на водите на р. Камчия и наличие на умряла риба в района на село Жълъд, общ.Смядово. Екип от експерти на РИОСВ – Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда  пътуват към мястото. Ще бъде извършена проверка и ще се вземат водни проби от повърхностния воден обект.20.09.2016 г.

Министър Василева ще открие кампанията „Европейска седмица на мобилността ‘2016“

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие на 16 септември кампанията „Европейска седмица на мобилността ‘2016“. Министър Василева символично ще приеме от заместник-министъра на младежта и спорта Асен Марков жълтата фланелка от приключващата Европейската седмица на спорта #BeActive.

... За повече информация

Екоучилище-2016 на Младежкия воден парламент

За 3-ти път Екоучилището на Младежкия воден парламент беше с международен характер, което доказано допринася за по-ползотворното сътрудничество в областта на опазване на водите и споделянето на добри практики за устойчиво управление на водните ресурси.

Тази година то се проведе между членовете на МЛАДЕЖКИ ВОДЕН ПАРЛАМЕНТ в България, Франция и Белгия, в края на август, в района на Бургаските езера.

Експерти извършиха проверка на тласкателните помпи за отпадъчни води в к.к. „Слънчев бряг“

Експерти от Басейнова дирекция  "Черноморски район", РИОСВ-Бургас, община Несебър и ВиК-Бургас извършиха проверка на 24 август по сигнал за спиране на тласкателните помпи за отпадъчни води в канализационната система на к.к."Слънчев бряг". Проверени са 13 канализационни помпени станции (КПС),  от които седем  са на територията на курорта.  При проверката не е констатирано преливане. Няма следи от изтичане на отпадъчни води на площадките, откъдето водите се изтласкват към ПСОВ „Равда – Слънчев бряг-Несебър“. Не е констатирано изтичане на непречистени отпадъчни води от КПС и заустване във водни обекти и  замърсяване на прилежащи терени. В района на КПС не се усеща остра миризма. Осигурено е денонощно наблюдение чрез радиообмен с диспечерски пункт, намиращ се в район Несебър на ВиК-Бургас.


страница 1 от 112

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>