Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Обществено обсъждане
Програмата от мерки (ПоМ) за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) в съответствие с чл.13 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) е публикувана за мнения и коментари до 30.04.2016 г. - тук.

Обществено обсъждане
Проектът на актуализирания План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите е публикуван за мнения и коментари до 01.06.2016 г. - тук.

Обществено обсъждане
Проектът на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите е публикуван за мнения и коментари до 30.06.2016 г.  - тук.

Актуално състояние на водите 

Световен ден на Земята – 22 април

Всяка година на 22 април отбелязваме Световния ден на Земята. Тази година мотото е „Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим.” Да бъде увеличен броят на дърветата по света е първата от 5-те водещи цели, които се предприемат при старта на обратното броене в чест на предстоящата 50-годишнина. Една от най-амбициозните е да бъдат засадени 7, 8 млрд. дървета. Организираните инициативи ще окажат значимо и измеримо въздействие върху Земята, и ще послужат като основа за осигуряване на по-чиста, по-здравословна и по-устойчива планета.

 

... За повече информация

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт в дирекция „Контрол“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в отдел „Планове“, дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в отдел „Планове“, дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук. 18.04.2016 г.

Tази година „Да изчистим България заедно” ще е на 4 юни

И през 2016 г. Министерството на околната среда и водите е основен партньор на bTV Media Group в най-мащабната доброволческа акция в България "Да изчистим България заедно”. Тази година най-масовото почистване у нас ще се осъществи на 4 юни в цялата страна. Решението за датата е продиктувано от желанието Световният ден на околната среда 5 юни да бъде посрещнат в по-чиста България. 14.04.2016

... За повече информация

Зам.-министър Николова обсъди плановете на речните басейни с представители на неправителствения сектор

Днес, 13 април, заместник-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова и експерти от МОСВ обсъдиха с представители на неправителствения сектор Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ). Срещата е част от процедурата по обществени консултации на новите планове. МОСВ отчете напредък в разработването и промените в нормативната база, в контролната дейност и по мерките, ограничаващи и предотвратяващи вредното въздействие на ВЕЦ-овете.

... За повече информация

Започна двудневното работно посещение на министър Василева в Конфедерация Швейцария

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева е на двудневно работно посещение в Конфедерация Швейцария. В първия ден на визитата си тя се срещна с федералния министър на околната среда, транспорта, енергетиката и комуникациите Дорис Лойтард, която през 2016 е също и вице - федерален президент на Конфедерация Швейцария, а през 2017 ще бъде Федерален президент.12.04.2016 г.

... За повече информация

МОСВ представя мерките за по-добро състояние на водите

Министерството на околната среда и водите инициира тематични срещи за обсъждане на мерките за постигане на по-добро състояние на водите през 2016-2021 г.  Oбсъжданията ще са през април и май и ще се проведат в министерствата на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието и храните, на  икономиката  и на енергетиката. В срещите ще се включат експерти по подземни и повърхностни води от Басейновите дирекции и дирекция „Управление на водите“ на МОСВ. 04.04.2016

... За повече информация

страница 1 от 107

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>