Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Обществено обсъждане
Програмата от мерки (ПоМ) за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) в съответствие с чл.13 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) е публикувана за мнения и коментари до 30.09.2016 г. - тук.

Обществено обсъждане
Проектът на актуализирания План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите е публикуван за мнения и коментари до 01.08.2016 г. - тук.

Обществено обсъждане
Проектът на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите е публикуван за мнения и коментари до 30.08.2016 г.  - тук.

Актуално състояние на водите 

Модернизират ПСОВ-Златни пясъци с 37 млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда“

 Договор за разширяване и модернизация на пречиствателната станция „Златни пясъци“ подписаха министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Варна Иван Портних.Финансирането на втора фаза от мащабния проект е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Станцията е проектирана за пречистване на отпадъчните води на комплекса и околните курортни селища – „Ален мак“, „Чайка“ и „Ревиера“. 25.07.2016

... За повече информация

Прессъобщение

В зала „Gallery Lounge” на “Хотел-галерия Графит” във  Варна на 22 юли от 10.30 часа Басейнова дирекция “Черноморския район” ще проведе пресконференция за изпълнението на проект „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)“- тук.

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)
Басейнова дирекция „Черноморски район“ СЪОБЩАВА, че е изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите, което се представя за обществени консултации.
Крайна дата за изразяване на становища: 22.07.2016 г.
Писмени становища и мнения се приемат в БДЧР, 9000 гр.Варна, обл. Варна, ул. “Панагюрище” № 17 или на e-mail: bdvarna@bsbd.org
Публикувано на: 07.07.2016 година

Проектът на Планът за управление на речните басейни 2016-2021г. може да намерите - тук.

Ден на река Дунав

Денят на река Дунав се отбелязва всяка година на 29 юни. На тази дата през 1994 г. в София е подписана Конвенцията за сътрудничество при опазване и устойчиво използване на река Дунав.Тази година 14 държави, обединени в грижите си за рекатa, честват Денят на Дунав под мотото „Бъди активен!“

... За повече информация

 Няма замърсяване на водите на яз. „Мандра“ потвърждава и анализа на резултатите от взетите проби. На 20.06.2016 г. Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ-Бургас извършиха съвместна проверка за замърсяване водите на яз. „Мандра“. Институциите се самосезираха след публикация в новинарски сайт „Topnovini.bg“.
При извършения оглед на място от двете страни на саваците на язовир „Мандра“ и езеро „Мандра“,  не се констатира синьо оцветяване на водата и умряла риба, както и на замърсяване от друг характер или с друг цвят.  Констатира се наличие на стара синя маркировка на дъгата на преливника на язовира. Във водата, в близост до саваците, са открити струпани скални късове със същото синьо оцветяване. Регионалната лаборатория в Бургас изследва взетите проби вода по физико-химични елементи за качество на повърхностните води.  Анализът на резултатите на pH, калциево-карбонатна твърдост и 4 метала (олово, кадмий, никел и живак) сочи, че те са под границите за определяне. 24.06.2016

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ – гр. Шумен, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ – гр. Шумен, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт „Едно гише“ по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ , Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт „Едно гише“ по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ , Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук. 20.06.2016 г.

страница 1 от 109

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>