Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Обществено обсъждане
Програмата от мерки (ПоМ) за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) в съответствие с чл.13 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) е публикувана за мнения и коментари до 30.09.2016 г. - тук.

Обществено обсъждане
Проектът на актуализирания План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите е публикуван за мнения и коментари до 01.06.2016 г. - тук.

Обществено обсъждане
Проектът на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите е публикуван за мнения и коментари до 30.06.2016 г.  - тук.

Актуално състояние на водите 

Басейнова дирекция отбелязва Европейския ден на морето

На 20 май, Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще се присъедини към инициативите посветени на Европейския ден на морето.  Експерти ще участват в организираната национална кръгла маса „Проблемите на практиката в подкрепа на обучението по морска медицина", която ще се проведе в Медицински университет-Варна, в научния форум  „Технологии и решения за ускоряване на синия растеж в България“, организиран от Технически университет-Варна с подкрепата на Общината и Областна администрация-Варна. Те ще се включат и в кръгла маса „Морските ресурси – богатство, предизвикателство, перспектива“, под патронажа на Областния управител на Бургас.19.05.2016

... За повече информация

Зам.-министър Атанаска Николова: Сътрудничеството с партньори от Норвегия и Исландия e залог за успеха на програмите за околна среда, финансирани чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Изпълнението на програми BG02 – Интегрирано управление на морските и вътрешните води и BG03 – Биологично разнообразие и екосистеми бележи успехи, с които се гордеем. Предстои и вземането на важни решения за успешното им приключване. Това каза зам.-министър Николова при  откриването на заседанието на Комитета за сътрудничество по програмите, което се проведе в Бургас. Програмен оператор на програми BG02 и BG03 е Министерство на околната среда и водите, а донорски програмен партньор– Норвежката агенция за околна среда.17.05.2016

... За повече информация

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Басейнова дирекция „Черноморски район“ СЪОБЩАВА, че е изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите, което се представя за обществени консултации.
   Крайна дата за изразяване на становища: 11.06.2016 г. Писмени становища и мнения се приемат в БДЧР, 9000 гр.Варна, обл. Варна, ул. “Панагюрище” № 17 или на e-mail: bdvarna@bsbd.org
   Пълният текст на „Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 г.“ може да видите - тук
Публикувано на: 11.05.2016 г.

Представят се мерките за постигане на добро състояние на морската околна среда

Министерството на околната среда и водите инициира тематични срещи за обсъждане на мерки за постигане на добро състояние на морската околна среда през 2016-2021 г.  Oбсъжданията ще са в периода 11-12 май и ще се проведат в Министерство на околната среда и водите с представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Министерство на енергетиката. Ще се проведе и среща в Министерството на земеделието и храните.
В срещите ще участват експерти от Басейнова дирекция "Черноморски район" и от дирекция „Управление на водите“ на МОСВ. Целта е на най-ранен етап да се информират заинтересованите ведомствата за мерките, които са насочени към отделните ползватели на морските води. Програмата за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда е  публикувана за мнения и коментари на интернет страницата на Басейновата дирекция „Черноморски район“. Срокът за мнения и коментари е до 30 септември 2016 г. 11.05.2016

Световен ден на Земята – 22 април

Всяка година на 22 април отбелязваме Световния ден на Земята. Тази година мотото е „Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим.” Да бъде увеличен броят на дърветата по света е първата от 5-те водещи цели, които се предприемат при старта на обратното броене в чест на предстоящата 50-годишнина. Една от най-амбициозните е да бъдат засадени 7, 8 млрд. дървета. Организираните инициативи ще окажат значимо и измеримо въздействие върху Земята, и ще послужат като основа за осигуряване на по-чиста, по-здравословна и по-устойчива планета.

 

... За повече информация

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт в дирекция „Контрол“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в отдел „Планове“, дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в отдел „Планове“, дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук. 18.04.2016 г.

страница 1 от 107

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>