Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

 Обществено обсъждане 
Проектът на актуализирания План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите е публикуван за мнения и коментари до 01.06.2016 г. Планът е основен инструмент за управление на водите във водосборните басейни на Добруджански Черноморски реки, реките Провадийска и Камчия, Севернобургаски, Мандренски и Южнобургаски реки, реките Велека и Резовска за период от шест години – от 2016 до 2021 година включително. Той включва дейности по използване, опазване и възстановяване на водите, както и дейности по предпазването от вредното им въздействие с цел постигане добро състояние на повърхностните, подземните и крайбрежни морски води - тук.

Актуално състояние на водите 

Уведомяване в изпълнение на Закона за водите

„Напоителни системи” ЕАД клон Шумен  уведоми Басейнова дирекция "Черноморски район", че от 26.11.2015 г. започва контролирано изпускане (до 0.5 м3/с) на водни маси от яз. "Кълново" с цел поддържане на контролен обем. Уведомлението е в изпълнение на чл. 142 от Закона за водите. 

С П И С Ъ К на:
1. недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен юрисконсулт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ , в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
2. допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен юрисконсулт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук. 20.11.2015        

С П И С Ъ К на:
1. допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт в дирекция „Контрол“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
2. недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт в дирекция „Контрол“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук. 16.11.2015                                                                                                                           

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН  ЮРИСКОНСУЛТ, чрез решаване на тест и интервю - тук. 02.11.2015 г.

31 октомври - Международен ден на Черно море

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева  и кметът на Бургас Димитър Николов ще открият  в събота  в 11.00 часа в експозиционен център "Флора" детски пленер за деца от школата по изобразително изкуство към ОДК  и ще наградят  участниците в Националния конкурс "Морето не е за една ваканция". Двете събития са посветени на Международния ден на Черно море- 31 октомври. Те се организират от Общински детски комплекс, Регионален исторически музей, Басейнова дирекция "Черноморски район" и Община Бургас. 30.10.2015 г.

 

 

 

31 октомври - Международен ден на Черно море

 

страница 1 от 102

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>