Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Обществено обсъждане
Програмата от мерки (ПоМ) за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) в съответствие с чл.13 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) е публикувана за мнения и коментари до 09.12.2016 г. - тук.

Обществено обсъждане
Проектът на актуализирания План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите е публикуван за мнения и коментари до 01.12.2016 г. - тук.

Обществено обсъждане
Проектът на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите е публикуван за мнения и коментари до 04.11.2016 г. включително  - тук.

Актуално състояние на водите 

Нова наредба определя норми за потребление на вода за напояване и за туристически обекти

Нова наредба въвежда норми за потребление на вода за напояване и за туристически обекти. Целта й е рационално използване на водните ресурси чрез въвеждане на икономически стимули. Предвижда се земеделските стопани и хотелите да плащат по-ниски такси, ако количествата са в установените норми. Заплащането ще става по тарифа, която се разработва в момента от работна група в МОСВ.  19.10.2016

... За повече информация

МОСВ ще отбележи Международния ден на Черно море със среща на високо ниво в Бургас

Високопоставени представители на страните по Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване (Букурещката конвенция) – България, Грузия, Румъния, Руската федерация, Турция и Украйна, ще се съберат по повод  Международния ден на Черно море – 31 октомври. С конференция в Бургас те ще отбележат 20-годишнината от подписването на Стратегическия план за действие за Черно море. С участието си във форума, организиран от Министерството на околната среда и водите на Република България, съвместно с община Бургас и Басейновата дирекция „Черноморски район“, представителите на шестте черноморски държави ще потвърдят ангажимента на правителствата си за съвместни действия при постигането на  реални резултати по възстановяването и опазването на Черно море. 16.10.2016

... За повече информация

България е една от първите две държави с картиране на екосистемните услуги

„България е една от първите две европейски държави, които извършват картиране на екосистемните услуги. Дейностите се изпълняват по проекти, осъществявани със средства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.“ Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на международния форум „Слушаме природата, даваме решения“.  Пример за успешен проект е и откритият във Варна Център за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона, който бе изпълнен в партньорство с Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Басейновата дирекция „Черноморски район“ и Областна администрация. С този проект бе въведен уникален в регионален и европейски мащаб модел за наблюдение на морските пространства, борбата и преодоляването на последствията от нефтени разливи. 13.10.2016

... За повече информация

Министър Василева: По Оперативна програма „Околна среда“ ще има пари и за ремонт на общински язовири

Общините ще могат да кандидатстват за средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за подобряване на техническото състояние на язовирите, които стопанисват. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на заседание на парламентарната комисия по околна среда и води. 13.10.2016

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

Списък на допуснатите кандидати до участие в КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“, чрез решаване на тест и интервю.

Списък на недопуснатите кандидати до участие в КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“, чрез решаване на тест и интервю.

10.10.2016 г.

Почистихме един от плажовете във Варна

  На 8  октомври експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ почистиха градски плаж във Варна.

С организираната акция България се присъедини в Световната инициатива за почистване на бреговете от отпадъци.

08.10.2016

страница 1 от 115

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>