Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Зам.-министър Николова: МОСВ стимулира ефективното използване на природните ресурси

Инвестициите в сектор „Води“, където е съсредоточен и най-значителният ресурс на ОПОС 2014-2020, над 2,3 млрд. лв., са насочени към подобряване на пречистването на отпадъчни води и осигуряването на качествена питейна вода на населението по иновативен и разходоефективен начин. „Прилагането на принципите на ресурсна ефективност и кръгова икономика е заложено и в приоритетна ос „Отпадъци” на ОПОС, с наличен финансов ресурс от над 524 млн. лв.“, каза Николова.

p1000547С другите си финансови инструменти – Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националният доверителен екофонд (НДЕФ), МОСВ инициира пилотни програми, целящи стимулиране на ефективното използване на природните ресурси, заяви зам.-министър Николова. И даде пример с програмата за подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на минерални води на тяхна територия, която е в ход от 2016 г.

Прилагането на последователна устойчива политика по предотвратяване на наводненията и ограничаване на вредните въздействия, с цел опазване на живота и здравето на хората, стопанската дейност и стратегическата инфраструктура, е важна задача на МОСВ. В експозето си зам.-министър Николова посочи, че в приетите стратегически Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) са предвидени конкретни мерки за превенция и защита от наводнения, за повишаване на общественото съзнание и създаването на механизъм за координация на действията при възникване на риск от наводнения. „По приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на „ОПОС 2014-2020“ е предвиден финансов ресурс в размер на 153 млн. лв. за реализиране на приоритетни инвестиционни мерки“, уточни зам.-министърът. http://www5.moew.government.bg/?p=57360