Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Река Шиваровска е замърсена от млекопреработвателно предприятие

На място беше констатирано, че пречиствателното съоръжение на мандрата функционира нормално. В шахта след пречиствателното съоръжение е установено заустване на непречистени отпадъчни води с млечно бял цвят. Нерегламентираното заустванесе осъществява чрез канал за повърхностни води на производствената площадка, отвеждащ непречистените води директно в реката.

Взети са водни проби преди и след заустване, които ще бъдат изследвани по физико-химични показатели: активна реакция, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ азот, азот амониев, общ фосфор и мазнини.

На „Млечна промишленост Маноя“ООД, Велико Търновое дадено предписание за незабавно преустановяване на нерегламентираното заустване в р. Шиваровска и почистване на района на заустване в срок до 19.06.2017 г.
За констатираните нарушения по Закона за водите са съставени актове на „Билдинг зах“ ЕООД и „Млечна промишленост Маноя“ ООД.

След получаване на резултатите от извършеното пробонабиране ще бъдат предприети допълнителни админастративнонаказателни мерки.
На място ще бъде проверено изпълнението на дадените предписания.