Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР - ВАРНА


Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува за консултации проект на Морска стратегия на Република България и Програма от мерки за периода 2022-2027 тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува за консултации Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Морска стратегия на Р България 2022-2027 - тук

План за управление на риска от наводнения на Черноморски район за басейново управление 2022 - 2027 г.                                                              Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува План за управление на риска от наводнения на Черноморски район за басейново управление 2022 – 2027 и национална програма за изпълнението му, приет с Решение №944/29.12.2023 г. на Министерски съвет.


СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

БДЧР и РИОСВ – Варна и отбелязаха Световния ден на влажните зони

Днес експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите-Варна  бяха гости на мероприятие с деца от II -ра група в ЦДГ „Звездичка“,  гр. Варна. Малчуганите се запознаха с обитателите във влажните зони, включително и с видове в териториалния обхват на РИОСВ – Варна, обитаващи Дуранкулашко и Шабленско езеро. След беседата децата се забавляваха с тематични гатанки, песни и танци. В края на мероприятието малките природолюбители получиха награди, а детската градина беше наградена с грамота за участието си в инициативата.

Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. На тази дата през 1971 г. в иранския град Рамсар, разположен на брега на Каспийско море е приета международната Конвенция за влажните зони, известна като Рамсарска конвенция.

С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Темата за 2024 година е „Влажните зони и благосъстоянието на човека“.

02.02.2024 г.

Срокът за подаване на декларации по чл. 194б от ЗВ е до 31 януари 2024 година, а за заплащане на таксите до 15 февруари 2024 година

Важно! Напомняме, че с изменения в чл.194б от Закона за водите,  публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г., басейновите дирекции нямат задължението да уведомяват писмено титулярите на разрешителни за размера на дължимата такса. При декларирането на размера следва да се имат предвид единичните стойности на таксите за 2021 година, които са посочени в ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване в сила от 1 януари 2017 г. Образците на декларации са публикувани тук

Заплащането на дължимата такса следва да се извърши до 15 февруари 2024 г. по банков път или чрез ПОС терминално устройство, с което БДЧР разполага, като след тази дата се дължат законни лихви за забавяне. ВСИЧКИ ТАКСИ, ГЛОБИ И ДРУГИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ЧЛ.194, АЛ. 1, Т. 1-3 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ СЕ ПРЕВЕЖДАТ:

  • по банков път на сметка: IBAN : BG48 STSA 9300 3131 7388 01, BIC STSABGSF, „БАНКА ДСК ЕАД”
  • чрез ПОС-терминално устройство в касата на БДЧР, ул. „Александър Дякович“ №33, гр. Варна

Допълнително напомняме, че срокът за подаване на доклади по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ е 31 март 2024 г.

02.01.2024 г.

 

БДЧР проведе обучения за действия при наводнения съгласно изискванията на Плана за управление на риска от наводнения

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) проведе обучения за действия при наводнения в съответствие с изискванията на плановете за управление.

В програмата от мерки на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Черноморски басейнов район е заложено изпълнението на мярката „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с наводненията“. В изпълнение на този ангажимент БДЧР проведе обучения и срещи с отговорните институции в периода 4-6 декември във Варна, Шумен и Бургас.

Мярката предвижда провеждане на специално организирани събития за получаване на знания, информация и изграждане на умения в случай на наводнение. В проведените обучения участие взеха представители на областни, общински администрации, ДАМТН, РИОСВ, ДПУСЯ, Напоителни системи, РЗИ, РДПБЗН, ОДБХ, ОД “Земеделие” и др. С тези дейности се постига подобряване на подготвеността и реакциите на населението при бедствие, както и се прецизират отговорностите на компетентните органи според Националната програма за изпълнението на ПУРН в Черноморския басейнов район. Мярката обхваща освен 34 броя райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и останалата територия на БДЧР. В дневния ред на срещите бяха включени и партньори на басейновата дирекция – проф. Н. Лисев, община Бургас и др., които представиха своя професионален опит и добри практики. С акцент към обединяване на усилията си за превенция и устойчиво управление на риска от наводнения, Директорът на БДЧР – инж. Явор Димитров закри тазгодишната кампания.

11.12.2023 г.

... За повече информация

БДЧР организира събития по изпълнението на мярка: „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с наводненията“ с код PREP39-REAC86.

В Програмата от мерки на Плана за управление на риска от наводнения на Черноморски басейнов район е заложено изпълнението на мярка: „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с наводненията“ с код PREP39-REAC86.

Дейността предвижда провеждане на специално организирани събития за получаване на знания, информация и развитие на умения в случай на наводнение - обучително- информационни кампании във всички общини в обхвата на БДЧР, като с приоритет са тези, попадащи в РЗПРН.

Осигурява се изпълнението на национален приоритет №4 Подобряване на подготвеността и реакциите на населението, Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения и на отговорностите на компетентните органи в Националната програма за изпълнението на ПУРН в ЧБР.

Повече информация за ПУРН и мерките е налична на официалната страница на БДЧР на следните линкове: https://www.bsbd.bg/bg/page_purn_bsbd.html и https://www.bsbd.bg/bg/purn_2016-2021.html.

Информираме Ви, че датите за провеждане на срещите са:

- 4 декември 2023 г. в гр. Варна, хотел „Голдън Тюлип“;

- 5 декември 2023 г. в гр. Шумен,  хотел „Рубо“;

- 6 декември 2023 г. в гр. Бургас, хотел „Аква“.

 01.12.2023 г.

41 проекта на ученици са класирани във втора фаза на 15-ото издание на конкурса „Посланици на здравето“

 

  • Министерството на околната среда и водите е традиционен партньор за провеждането на националния ученически конкурс

41 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от втора фаза в XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. по инициатива на Министерството на здравеопазването.

Освен Министерството на околната среда и водите, партньори на конкурса са и Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалният офис на Световната здравна организация в България, Българският младежки Червен кръст и Националният център по обществено здраве и анализи.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, които включват: спортни прояви – състезания и турнири; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип; разработени са сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене; почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.  

Според регламента от тези 41 проекта 8 са класирани в категорията от 1-ви до 4-ти клас; от 5-ти до 7-ми клас – 16 проекта, и от 8-ми до 12-ти клас – 17 проекта. Класираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи.
Всеки от партньорите класира във всяка възрастова група по три призови места – за 1-во, 2-ро и 3-то.

Министерството на здравеопазването и Българският младежки Червен кръст връчват и по една специална награда. Класираните участници ще получат грамоти и предметни награди, които ще бъдат изпратени до директорите на техните училища.

Класирани проекти - първа възрастова група

Класирани проекти - втора възрастова група


Класирани проекти - трета възрастова група

17.11.2023 г.

Започва „Зелена олимпиада 2023“ - образователната еко инициатива с подкрепата на МОСВ

  • Онлайн форматът дава възможност за участие на деца и младежи от всички населени места в страната
  • Платформата е активна за регистрация и решаване на тест до 10 декември 2023 г.

Да научат децата повече за природата и нейното опазване - това е целта на Зелената олимпиада. Децата и младежите се състезават онлайн със знанията си, а за победителите има атрактивни награди. Инициативата се организира от 2011 г. от „Академика БГ“ и ежегодно се подкрепя от Министерството на околната среда и водите.

За тазгодишното издание е подготвена богата гама от въпроси, свързани с растения, животни, изчезващи видове и български природни и национални паркове. След регистрация в онлайн платформата, виж тук, всеки участник получава въпроси от затворен тип, като последният е отворен - необходимо е да се напише кратко есе. По него ще се определят крайните победители. Наградите са три таблета - по един за победителя от начален, среден и горен курс.

Платформата е активна за регистрация и решаване на тест от днес, 10 ноември 2023 до 10 декември 2023 г. Победителите ще бъдат обявени на 14 декември 2023 г. на сайта на олимпиадата.

Зелена олимпиада под патронажа на министъра на околната среда и водите се утвърди като най-масовата онлайн образователна инициатива, която стимулира децата и младежите да затвърждават знанията си за природата и нейното опазване и допринася за формирането на екологична култура, а състезателният й характер ги стимулира да търсят информация за това. Онлайн форматът дава възможност за участие на деца и младежи от всички населени места в страната.

15.11.2023 г.

 

страница 1 от 226

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>


Геоинформационна система за управление на водите и докладване

Зелен телефон:0886 406 816. Предприети действия

Оперативна програма Околна среда

Финансов механизъм на европейското икономическо пространство