Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Административни услуги

 

 

 


 

 ВСИЧКИ ТАКСИ, ГЛОБИ И ДРУГИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 194, АЛ. 1, Т. 1-3 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ СЕ ПРЕВЕЖДАТ ОТ ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ:
•    По банков път НА БАНКОВАТА СМЕТКА НА  БДЧР:
   IBAN: BG02 TTBB 9400 3124 3173 88
   BIC: TTBB BG 22
   SG „Експресбанк”, гр.Варна
•    чрез ПОС-терминално устройство в касата на БДЧР, ул. "Александър Дякович" 33, гр. Варна.
В полето "ОТНОСНО" на платежното нареждане задължително следва да се посочи съответното основание (член, алинея, точка и буква от Тарифата за таксите в системата на МОСВ)

 

Важно!
Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 679/2016  в сила от 25.05.18 г. за защита на личните данни, БДЧР уведомява че личните данни се обработват от администрацията законосъобразно. При заявяване на дадена услуга с подаване на документи, следва да се подаде и настоящата декларация –  Декларация за съгласие за съхранение и обработка на лични данни.

 

 

Списък с услуги - предоставяни от

Басейнова дирекция „Черноморски район“

 

Образци на заявления и декларации!

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

Харта на клиента

 

Анализ анкета  "Удовлетвореност на потребителите" 09.2018 г.

Анализ анкета  "Удовлетвореност на потребителите" 03.2018 г.

Анализ анкета  "Удовлетвореност на потребителите" 09.2017 г.