Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Административни услуги

 

 

 


 

 ВСИЧКИ ТАКСИ, ГЛОБИ И ДРУГИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 194, АЛ. 1, Т. 1-3 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ СЕ ПРЕВЕЖДАТ ОТ ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ:
•    По банков път НА БАНКОВАТА СМЕТКА НА  БДЧР:
   IBAN: BG02 TTBB 9400 3124 3173 88
   BIC: TTBB BG 22
   SG „Експресбанк”, гр.Варна
•    чрез ПОС-терминално устройство в касата на БДЧР, ул. "Александър Дякович" 33, гр. Варна.
В полето "ОТНОСНО" на платежното нареждане задължително следва да се посочи съответното основание (член, алинея, точка и буква от Тарифата за таксите в системата на МОСВ)

 

Важно!
Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 679/2016  в сила от 25.05.18 г. за защита на личните данни, БДЧР уведомява че личните данни се обработват от администрацията законосъобразно. При заявяване на дадена услуга с подаване на документи, следва да се подаде и настоящата декларация –  Декларация за съгласие за съхранение и обработка на лични данни.

 

 

Списък с услуги - предоставяни от

Басейнова дирекция „Черноморски район“

 

Образци на заявления и декларации!

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

Харта на клиента

 

Анализ анкета  "Удовлетвореност на потребителите" 09.2019 г.
Анализ анкета  "Удовлетвореност на потребителите" 03.2019 г.
 

Анализ анкета  "Удовлетвореност на потребителите" 09.2018 г.

Анализ анкета  "Удовлетвореност на потребителите" 03.2018 г.

Анализ анкета  "Удовлетвореност на потребителите" 09.2017 г.