Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Образци на заявления и декларации

последно обновено на 08.06.2017 г.

I. Образци на заявления за издаване на разрешително:


Важно!
Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 679/2016  в сила от 25.05.18 г. за защита на личните данни, БДЧР уведомява че личните данни се обработват от администрацията законосъобразно. При заявяване на дадена услуга с подаване на документи, следва да се подаде и настоящата декларация –  Декларация за съгласие за съхранение и обработка на лични данни.


- ОБРАЗЕЦ 10 - За издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 11 - За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 12 - За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения,  като изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на директора на басейнова дирекция по ЗВ - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 13 - За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл. 46, ал.1 на ЗВ, с изключение на заустването на отпадъчни води - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 14 - За издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 15 - За издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 16 - За издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, чрез съществуващи/нови съоръжения - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 17 - За издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за изкуствено подхранване на подземни води, чрез съществуващи/нови съоръжения - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 18 - За издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за реинжектиране/инжектиране на води в подземни водни обекти, чрез съществуващи/нови съоръжения - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 19 - За издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи съоръжения за хидрогеоложки проучвания, свързани с реинжектиране и за инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане на замърсители в подземните води, в случаите по чл.118а, ал.2 от Закона за водите - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 20 - За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 21 - За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 22 - За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи обекти - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 23 - За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл.140, ал.7 от Закона за водите за изземване на наносни отложения - изтегли

 II.Формуляри за декларации:
1. Декларация от юридическо лице/едноличен търговец - изтегли
2. Декларация от физически лица - изтегли
3. Декларация от общини - изтегли 

III.Образци за изменение и продължаване на  разрешително:

- ОБРАЗЕЦ 31 - За изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностен воден обект - изтегли
- ОБРАЗЕЦ 32 - За изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води  и/или ползване на подземен воден обект - изтегли

IV.Формуляри за регистрация на кладенци:
1. Заявление за регистрация на кладенци  за собствени нужди - изтегли  
2. Заявление за  издаване на удостоверение за регистрация на водовземно съоръжение /сондаж, кладенец/ изтегли  
3. Уведомително писмо за намерение за изграждане на кладенец за собствени потребности Изтегли
4.Заявление за регистрация на кладенци  за стопанска дейност изтегли
5. Уведомително писмо за приемане и включване в регистъра на водовземните съоръжения изтегли  
6. Заявление за регистрация на съоръжения за подземни води - каптажи и дренажи за стопански цели изтегли

V. Формуляри от водоползвателите в изпълнение на Закона за водите - изтегли

Доклад за изпълнението на условията в издадените им разрешителни за водовземане / ползване на воден обект -  Изтегли

Доклад за изпълнението на условията в издадените им разрешителни за ползване на повърхностен воден обект  Изтегли


 Уважаеми граждани, Заявленията и приложените към тях документи се подават в два екземпляра, както следва:
- единият - в качеството му на оригинал - се представя на хартиен носител;
- вторият – като негов пълен цифров аналог – върху електронен носител.

    В оригиналния екземпляр на заявлението не се приемат сканирани документи. Не комплектовани заявления не се приемат! Заявленията за издаване на разрешителни от ръководството се подават от името и се подписват лично от лица с представителна власт по регистрацията на търговеца.

ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ СЕ ПОДАВАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН".

За улеснение на гражданите в  касата на Басейнова дирекция "Черноморски район" на ул. "Александър Дякович"33, гр. Варна, е поставено ПОС терминално устройство. Чрез него могат да се внасят държавни такси и суми по набирателната сметка на дирекцията.

 


VI.  ОБРАЗЕЦ НА ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА МОНИТОРИНГОВ ПУНКТ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ, утвърдена от Министъра на околната среда и водите  - Изтегли