Басейнова дирекция Черноморски район

SCIRENA- Black Seа

Встъпителна среща и обучения по проект „Познания и информация по отношение на регионални дейности за опазване на околната среда на Черно море“

 

Басейнова дирекция „Черноморски район“, в качеството на бенефициент по проект BGENVIRONMENT-2.004-0001-C01 Science and Information towards Regional Environmental Action for the Black Sea (SCIRENA- Black Sea) , финансиран по програма "Опазване на околната среда и климатични промени" на ФМ на ЕИП 2014-2021, на 12 и 13.06.2023 г. проведе откриваща среща и тематични обучения, в хибриден формат - присъствено, и дистанционно в електронна среда с работен език – английски.

Откриващата среща представи целите и задачите на SCIRENA- Black Sea - повишаване познанието и информацията по отношение на регионални дейности за опазване на морската околна среда в Черно море.

Серията от обучения, проведени от партньора по проекта, Institute of Marine Research, Норвегия, протекоха в среда на активна експертна дискусия по отношение прилагането и провеждането на мониторинга, обмяна на опит и добри практики с фокус върху замърсители в морската околна среда и морски храни, цялост на морското дъно, хранителни мрежи, микропластмаси, органични замърсители в седименти и биота.

В събитието взеха участие над 50 експерта от всички поканени заинтересовани страни, институционалната и академичната общности, и неправителствени организации.

 

 

Дневен ред -тук.
Информационни материали -тук. и тук.
Снимки от събитието -тук.

 

 


                                                                                                                         

SCIRENA - Black Sea   Д-33-58 / 06.12.2021 г.

Познания и информация по отношение на регионални дейности за опазване на околната среда на Черно море

SCience and Information towards Regional ENvironmental Action for the Black Sea

 

Проект SCience and Information towards Regional ENvironmental Action for the Black Sea -SCIRENA- Black Seа

 Проектът е финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Финансовият механизъм на Европейското икономическо     пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., приоритетна ос „Морски води“, код BGENVIRONMENT-2.004.

Проект „Познания и информация по отношение на регионални дейности за опазване на околната среда на Черно море“  (SCience and Information towards Regional ENvironmental Action for the Black Sea - SCIRENA- Black Seа ) е финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., приоритетна ос „Морски води“, код BGENVIRONMENT-2.004.

Продължителност на проекта: 12 месеца

Бенефициент: Басейнова дирекция „Черноморски район“

Партньор: Institute of Marine Research, Норвегия

Изпълнението на SCIRENA - capacity building е насочено към запълването на пропуските от данни и информация, разработването и прилагането на методи и инструменти за морски мониторинг и оценка, повишаване на експертният капацитет по отношение управлението на морската околна среда чрез обучения, съвместната полевата работа, обмяна на опит и експертиза, както и информиране на широката общественост за негативните въздействия върху морската околна среда.

Изградените двустранни отношения между БДЧР и IMR, ще допринесат за засиленото сътрудничество с всички заинтересовани страни, институционалната и академичната общности, неправителствени организации и др. за подобряване на управлението на морска среда.

Постигнатите резултати създават възможност новите знания и умения, получени при изпълнението на проекта, да бъдат приложени при разработването на следващия цикъл на РДМС(2008/56/ЕО).

 Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Еnvironment Protection and Climate Change Programme EEA FM 2014-2021