Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Програми от мерки по чл. 13 от РДМС

 

Основна цел на Рамкова Директива за Морска стратегия 2008/56/ЕС (Директива 2008/56/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 17 юни 2008 за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска околна среда, РДМС) е поддържането или постигането на добро екологично състояние на морската околна среда (ДСМОС) най-късно до 2020 г. За тази цел държавите-членки разработват и прилагат морски стратегии.

Първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда (съгласно чл. 8 ), дефинициите за добро състояние на морската околна среда - ДСМОС (съгласно чл. 9) и набелязването на екологични цели и свързани с тях индикатори (съгласно чл. 10) представляват първата част от морската стратегия.  Тя е разработена през 2012 г. Програмата за мониторинг (съгласно чл. 11) е втората част на морската стратегия и е разработена през 2014 г. Програмата от мерки (ПоМ) за поддържане или постигане на ДСМОС в съответствие с чл.13 представлява третата част. Нейното разработване стартира през 2015 г.

Настоящата програма от мерки е планирана така, че да осигури намаляване на натиска от човешките дейности, за които не са планирани мерки в актуализирания ПУРБ за Черноморския басейнов район или за които се счита, ча планираните мерки не биха били достатъчни за постигане на ДСМОС, съгласно изискванията на РДМС. Предложената за обществени консултации програма от мерки е разработена с участието на експерти и представители на компетентни органи във връзка с прилагането на РДМС в България, и в координация с Румъния.

РДМС (чл.19) изисква държавите-членки да организират процедура по обществено обсъждане, свързана с прилагането на директивата, за да се гарантира, че на всички заинтересовани страни са дадени навременни и ефективни възможности за участие.

Програмите от мерки се отнасят за цялостната морска акватория в юрисдикцията на Р България – крайбрежни, териториални морски води и изключителната икономическа зона.

Обществените обсъждания свързани с проекта на Програмата от мерки приключиха на 09.12.2016 г.

Регистър на получени коментари тук.