Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Обявления и съобщения

23.09.2021 г.
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ЗП Й.Д. за изменение и
продължаване срока на действие на Разрешително № 2152 0328/29.07.2015г., изм. с Решение №94/21.09.2017 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК1 „Й.Д. - Пчелник”, намиращ се в поземлен имот 070006 (поземлен имот с идентификатор 58921.70.6) по плана на с. Пчелник, м. „ДОЛНИ НИВИ”, общ. Долни Чифлик, обл. Варна, собственост на Й.Д. тук

09.09.2021 г.
На основание чл.75, във връзка с чл.62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „ЗЛАТНА ПРАСКОВА“, за изменение на Разрешително № 200502/10.11.2006 г., продължено с Решение № 932/ 04.05.2012 г. и Решение № 59/26.06.2020 г., за водовземане от повърхностен воден обект - язовир „До гробищата/Лозята 1“ тук

16.08.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА : инициатива на ОБЩИНА БУРГАС, за ползване на воден обект – Черно море тук

06.08.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на ЗП В.П.Я за водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - Тръбен кладенец ТК 1 „ЗП В. П. Я- Александрово“ тук

05.08.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА : инициатива на „ФИШИНГ ГРУП 09“ ЕООД, за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Картелка“ (Голямата река) тук

03.08.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на „СИИ ФУУД БЪЛГАРИЯ“ ООД гр. София за ползване на воден обект – Черно море тук

30.07.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на „ВИЕНАР“ АД,за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – Черно море тук

14.07.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Софарма Трейдинг“ АД, за водовземане чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец: ТК „Софарма Трейдинг – Игнатиево“, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор №32278.43.24, по КККР на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, собственост на „Софарма Трейдинг“ АД тук

21.06.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „АНТИМОВСКИ ВОДИ“, за водовземане от повърхностен воден обект - язовир „Картелка“ тук

18.06.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „АНТИМОВСКИ ВОДИ“,за водовземане от повърхностен воден обект - язовир „Картелка “ тук

17.06.2021 г.
На основание чл. 75 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА : инициатива на  „ДЪЛБОКА“ ООД,за изменение на Разрешително № 02370004/19.08.2009 г., изменено и продължено с Решение № 1048/08.02.2013 г., изменено с Решение № 1066/28.02.2013 г. и продължено с Решение № 156/16.10.2019 г. за ползване на воден обект – Черно море тук

01.06.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ” АД, гр. Шумен за изменение и продължаване на Разрешително №21530085/05.11.2010г., за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение шахтов кладенец ШК „Автомагистрали - Черно море - Търговище”, разположен в 73626.504.40 по КККР на гр. Търговище тук

28.05.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД,за изменение на Разрешително № 200 237/12.03.2005г., продължено с Решение № 785/07.04.2011г. за водовземане от повърхностен воден обект – „Варненско езеро“ тук

26.05.2021 г.
На основание чл. 75 във връзка с чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД с ЕИК: 103002253 и Община Провадия с код по Булстат: 000093638, за изменение на Разрешително №2311 0024/18.03.2014 г., за ползване на воден обект: река Провадийска, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на канализационната система на град Провадия, процедура вх. № РР-5239/29.10.2020 г. тук

19.05.2021 г.
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Балев Корпорейшън“ ООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 „Балев Корпорейшън-ЗПЗ-Варна“ , който се намира в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.822, „ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА-ЮГ“, район „Младост“, по КККР на  гр. Варна, собственост на „Балев Корпорейшън“ ООД тук

13.05.2021 г.
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на Община Аврен за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец тръбен кладенец ТК-1 „Садово-Община Аврен“, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор 65125.61.1 по КККР на с. Садово, м. „КРАЙ СЕЛОТО“, общ. Аврен, обл. Варна, собственост на Община Аврен тук

13.05.2021 г.
На основание чл. 75 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА : инициатива на „ПАНОРАМА – 2000“ ЕООД с. Димчево, общ. Бургас, за изменение и продължаване на Разрешително № 01420003/28.09.2010 г., за водовземане от язовир „Мандра“ тук

10.05.2021 г.
На основание чл. 75 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА : инициатива на „ДЪЛБОКА“ ООД,за изменение на Разрешително № 22360004/09.12.2010 г., изменено и продължено с Решение № 1045/01.02.2013 г. и Решение № 19/16.03.2017 г.,за ползване на воден обект – Черно море тук.

21.04.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ” ООД, гр. Търговище за водовземане на подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - Каптиран извор „Узун ада“, Каптиран извор „Бахче алтъ“ и Дренаж „Сакара“ тук

20.04.2021 г.
На основание чл.75 от Закона за водите, във връзка с чл. 62а, ал. 1 от същия закон, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД град Бургас с ЕИК:812115210 в качеството му на оператор на канализационната система (КС) и Община Бургас с код по Булстат: 000056814 в качеството и на собственик на КС, за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект: Бургаско езеро, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на канализационната система на град Бургас, процедура с вх. № РР-5181/14.09.2020 г. №РР-5181(А6)/04.12.2020 г. и вх. № РР-5181(А10)/19.03.2021 г. тук

16.04.2021 г.
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ЕТ „Ийст Агро – Григор Григоров“ за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец  ТК-2 „Ийст Агро – Григор Григоров-Приселци“, предвиден за изграждане в поземлен имот №58445.30.11  по КККР на с. Приселци, м. „ПАЗАРЛИЯТА“, общ. Аврен, обл. Варна тук

15.04.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „ВАРДУН“,за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Вардун 1“ тук

02.04.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на ОБЩИНА НОВИ ПАЗАРза ползване на воден обект – река Крива тук

01.04.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 75 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на  ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ВАРНА,за изменение на Разрешително № 22370030/31.01.2020 г.,за ползване на воден обект – Черно море тук.

31.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД, гр. Шумен за водовземане на подземни води от дълбок сондаж ДС „Васил Друмево“ тук

31.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД, гр. Шумен за водовземане на подземни води от шахтов кладенец ШК „ВиК Шумен - Косово“ тук

31.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД, гр. Шумен за водовземане на подземни води от Дълбок сондаж „Средня“ тук

31.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД, гр. Шумен за водовземане на подземни води от шахтов кладенец Янково (ШК „Янково“) тук

22.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „СТИНГ“АД, гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - тръбен кладенец ТК-1 „Стинг- Бургас“, изграден в поземлен имот с идентификатор 07079.6.1178, местност „Герен бунар“, кв. „Долно езерово“, по КККР на гр. Бургас, собственост на „СТИНГ“ АД тук

22.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите във връзка с чл.75, ал.1 от същия закон директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „Андела“ АД с ЕИК: 102005285, със седалище и адрес на управление: град Бургас, ул. „Чаталджа“ № 3, за продължаване и изменение на Разрешително №2322 0006/07.10.2002 г., продължено с Решение №1353/10.05.2014 г., за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води, процедура вх. № РР-5111/06.07.2020 г. и вх. №РР-5111(A12)/29.01.2021 г. тук

10.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на Община Търговище, с код по Булстат: 000875920, със седалище и адрес на управление: град Търговище, пл. „Свобода“, за продължаване и изменение на Разрешително №2314 0040/11.02.2016 г., за ползване на воден обект: река Врана, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на канализационната система на град Търговище, процедура с вх. № РР-5210/02.10.2020 г. и вх. № РР-5210(А6)/15.01.2021 г. тук

10.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75, ал 1, във връзка с чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за изменение на Разрешително № 2151 0074/02.09.2010г. за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения – Каптиран извор „I подем“, Каптиран извор „II подем“ и Каптиран извор „III подем“. тук

10.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА:инициатива на „ТОДОР ДИМИТРОВ - РИБОЛОВ“ ЕООД, за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Каменна чешма“. тук

02.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на Земеделски стопанин ИЛИЯН БАНАЛИЕВ, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение от тръбен кладенец ТК-1 „Илиян Баналиев - Твърдица“, предстоящ да се изгради в поземлен имот ПИ 72179.19.4, по КККР на с. Твърдица, общ. Шабла, обл. Добрич. тук

24.02.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН“ ООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение шахтов кладенец: ШК-3, от водоснабдителна система „Рибка“ – с. Салманово, изграден в имот ПИ№65187.91.67 по КККР на с. Салманово, общ. Шумен, обл. Шумен. тук

24.02.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „КАОЛИН“ ЕАД с ЕИК:827182866, със седалище и адрес на управление: област Русе, град Сеново, ул. „Дъбрава“ №8, за продължаване срока на действие и изменение на Разрешително №2371 0017/16.11.2007 г., продължено и изменено с Решение №1177/22.08.2013 г., за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на съществуващ обект: Канализационна система на завод за микропродукти (преработка на варовик), процедура вх. № РР-5188/21.09.2020 г. тук

19.02.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ” АД, гр. Шумен за изменение и продължаване на Разрешително №21530086/05.11.2010г., за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение шахтов кладенец ШК „Автомагистрали - Черно море - Шумен”, разположен в имот ПИ 83510.689.1. по КККР на гр. Шумен тук

08.02.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на Община Шумен, с код по Булстат: 000931721, със седалище и адрес на управление: град Шумен, бул. „Славянски“ № 17, за продължаване и изменение на Разрешително №2314 0028/16.08.2012 г., продължено с Решение №136/14.12.2016 г., за ползване на воден обект: река Поройна/Боклуджадере, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на: канализационна система на град Шумен, процедура с вх. № РР-5187/17.09.2020 г. тук

25.01.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Кул“ ООД, гр. Аксаково за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващo водовземнo съоръжениe - Сондаж ТК „Кул - Варна“, e изграден в имот №10135.4510.815 (нов номер ПИ № 10135.4510.1093), по КККР на гр. Варна, общ. Варна тук

22.01.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД, гр. Варна за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземнo съоръжениe – тръбен кладенец, предвиден да бъде изграден в имот с идентификатор №10135.4040.27, м. „Трошеви ниви“, район „Владислав Варненчик“, по КККР на  гр. Варна, собственост на „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД тук

22.01.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :  инициатива на „ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ“ АД за ползване на воден обект: „Атанасовско езеро“ тук

18.01.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на „ЕМ ДЖИ СОЛЮШЪН“ ЕООД гр. София за ползване на воден обект – Черно море тук

15.01.2021 г.
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата ОБЩИНА АЙТОС с код по Булстат: 000056764, със седалище и адрес на управление: град Айтос, ул. „Цар Освободител“ № 3, за продължаване и изменение на Разрешително №2314 0035/17.09.2014 г., изменено с Решение №1708/23.12.2015 г., поправено с Решение №64/27.06.2018 г., за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води - процедура вх. вх. №РР-5193/21.09.2020 г. и вх. №РР-5284/21.12.2020 г. тук

06.01.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Търговище за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец ШК „Селския” изграден в поземлен имот с идентификатор №51024.13.100 по КККР на с. Надарево, общ. Търговище, обл. Търговище тук

16.12.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Търговище за изменение на Разрешително №21510321/18.05.2013г., за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - Каптиран извор „Марина дупка“ разположен в поземлен имот с идентификатор 55201.400.2 по КККР на с. Пайдушко, общ. Търговище, обл. Търговище тук

07.12.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за изменение на Разрешително № 2151 0137/02.09.2010г. за водовземане чрез съществуващо водовземно съоръжение – Каптиран извор „Баш бунар“, изграден в имот с идентификатор ПИ № 63224.80.11 по КККР на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас тук

03.12.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „ПРИБОЙ“ ООД с ЕИК:000076877, със седалище и адрес на управление: град Варна, район Аспарухово, кв. „Галата“, местност „Фичоза“, зона „Б“, за продължаване срока на действие на Разрешително №2371 0007/04.10.2007 г., продължено с Решение №1151/18.07.2013 г., изменено с Решение №1227/05.11.2013 г., за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на съществуващ обект: Канализационна система на зона за отдих Прибой, - процедура вх. № РР-5132/24.07.2020г. тук

03.12.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „ХЕРТИ“ АД с ЕИК:127631592, със седалище и адрес на управление: град Шумен, ул. „Антим I“ № 38, за продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект: канализационна система на фабрика за производство на алуминиеви, пластмасови и композитни капачки и чашки на „Херти“ АД град Плиска, община Каспичан, процедура вх. № РР-5165/28.08.2020 г. тук

03.12.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „ИВ МЕС“ ЕООД с ЕИК:127070740, със седалище и адрес на управление: град Шумен, ул. „Калиакра“ № 21, ет. 3 за продължаване срока на действие на Разрешително №2374 0024/21.10.2008 г., продължено с Решение №1423/11.08.2014 г., за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на съществуващ обект: канализационна система на колбасарски цех на „ИВ МЕС“ ЕООД, процедура вх. № РР-5133/24.07.2020 г. тук

03.12.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на Община Девня, с Булстат: 000093645, със седалище и адрес на управление: град Девня, ул. „Съединение“ № 78, за продължаване на срока и изменение на Разрешително №2311 0013/25.08.2010 г., продължено с Решение №950/12.07.2012 г., за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води, процедура вх. № РР-5071/18.05.2020 г. и вх. №РР-5071(А6)/31.08.2020 г. тук

03.12.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на Община Каварна, с Булстат: 000852697, със седалище и адрес на управление: град Каварна, ул. „Добротица“ № 26, за продължаване и изменение на Разрешително №2374 0002/25.07.2007 г., изменено с Решение №1682/10.11.2015 г., продължено с Решение №60/27.06.2016 г., изменено с Решение №2/09.01.2017 г., за ползване на воден обект: сухо дере, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на: канализационна система на град Каварна, процедура вх. № РР-5098/22.06.2020 г. и вх. №РР-5234/22.10.2020 г. тук

01.12.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за водовземане чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК „ВиК Бургас - Присад“, изграден в имот с идентификатор ПИ № 58400.53.137 по КККР на с. Присад, общ. Созопол, обл. Бургас тук

01.12.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ЕНОЛА ФАРМ“ ЕООД, гр. Търговище, за изменение на Разрешително № 2152 0470/15.05.2018г. за водовземане чрез съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец ШК1 „ЕТ-Митова-Алваново“, изграден в имот с идентификатор ПИ № 00215.40.7 по КККР на с. Алваново, общ. Търговище, обл. Търговище тук

04.11.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДОВЕРИЕ“ за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжение: тръбен кладенец ТК–1 „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДОВЕРИЕ“ – Несебър“ и тръбен кладенец ТК–2 „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДОВЕРИЕ“ – Несебър“, предвидени за изграждане в имот с идентификатор ПИ №51500.31. 24, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, местност „Юрта“, общ. Несебър, обл. Бургас тук

02.11.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „ПРИБОЙ“ ООД, гр. Варна за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - сондажни кладенци С-1х "Ветеран - Варна" и С-2х"Ветеран - Варна", намиращи се в имот ПИ№10135.5511.1 по КККР на гр. Варна, район „Аспарухово“, кв. „Галата“, местност „Черноморец“, гр. Варна, общ. Варна тук

20.10.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ЕТ „ДЪГА-ГЕОРГИЕВИ - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“, гр. Добрич, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение от тръбен кладенец ТК „Дъга Георгиеви - Преспа“, изграден в имот с идентификатор ПИ №58270.501.300, по КККР на с. Преспа, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на ЕТ „ДЪГА-ГЕОРГИЕВИ - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“ тук

14.10.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ОБЩИНА БУРГАС, за ползване на воден обект – Черно море. тук

21.09.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ЗКПУ „Мъглен“ с. Мъглен, общ. Айтос, обл. Бургас за изменение на Разрешително №21590248/05.05.2017г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – шахтов кладенец ШК „ЗКПУ "Мъглен" и "Нива"ООД-Мъглен“, намиращ се в имот ПИ 282, кв. 40, по кадастралния и регулационен план на с. Мъглен, общ. Айтос, ЕКАТТЕ 49477 тук

17.09.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ЙОРИ“ ЕООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 „ЙОРИ – Просеник“, предстоящ да се изгради в поземлен имот с идентификатор ПИ№ 58640.18.40, местност „Джибурлука“ по КККР на с. Просеник, община Руен, област Бургас. тук

17.09.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ЕРМАСКА“ ООД, с. Оризаре, общ. Несебър, обл. Бургас, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение от тръбен кладенец ТК „Ермаска-Оризаре“, изграден в поземлен имот № 53822.16.212, по КККР на с. Оризаре, местност „До селото“, общ. Несебър, обл. Бургас, собственост на „ЕРМАСКА“ ООД тук

11.09.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на „ОСТРЕ“ ЕООД, гр. Каварна за ползване на воден обект – Черно море тук

01.09.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ГЕОМЕР-71“ ЕООД, гр. Айтос, за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващо водовземнo съоръжение: Каптиран извор „Поглед“, разположен в поземлен имот с идентификатор72727.10.168, местност „КЪРКАТЛЪКА“, по КККР на с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас (стар номер имот с № 000386), Държавна частна, територия Горска тук

01.09.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на СДРУЖЕНИЕ „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО – ЧУДНИ СКАЛИ“, гр. Айтос за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващо водовземнo съоръжение: Каптиран извор „Поглед“, разположен в поземлен имот с идентификатор72727.10.168, местност „КЪРКАТЛЪКА“, по КККР на с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас (стар номер имот с № 000386), Държавна частна, територия Горска тук

01.09.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ЕВЕ - ГЕНЧЕВ“ ЕООД, с. Тополица, за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващо водовземнo съоръжение: Каптиран извор „Поглед“, разположен в поземлен имот с идентификатор72727.10.168, местност „КЪРКАТЛЪКА“, по КККР на с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас (стар номер имот с № 000386), Държавна частна, територия Горска