Басейнова дирекция Черноморски район

WISE documents

Проект BG 161PO005/08/1.20/01/06 - "Разработване на планове за управление на речни басейни", финален доклад: "Актуализация на икономическия анализ"Проект по ОПОС дейност „Определяне на праговете на замърсяване на подземните води и разработване на квалификационна система за химическото състояние на подзeмните води”; автор: "Консорциум за интегрално управление на водите"Проект по „Оперативна програма Околна среда 2007-2013”: „Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на определените типове повърхностни води (реки и езера) на територията на РБългария (на база на типология по система „Б”)” Проект по „Оперативна програма Околна среда 2007-2013”: „Определяне на референтни условия и максимален екологичен потенциал за типовете повърхностни води (реки и езера) на територията на Р България”.Обща стратегия за изпълнение на Рамкова директива за водите (2000/60/ЕС),Ръководство № 3, Анализ на натиска и въздействията PPA04/BG/7/2 „Support to the Black Sea River Basin Directorate for the implementation of the Water Framework directive concerning costal water monitoring” („Подкрепа на Басейнова дирекция – Черноморски район в процеса на прилагане на Рамковата Директива за Водите по отношение на мониторинга на крайбрежните води”) 03/07746/Al „Evaluation of the impact from land-based activities on the marine & coastal environment, ecosystems & biodiversity in Bulgaria” („Оценка на въздействието на наземн-базирани дейности върху морските и крайбрежни екосистеми и биоразнообразие в България”). Other relevant monitoring data / Данни мониторинг Проект „Интегрирано управление на водите в Република България”, JICA