Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР - ВАРНА


Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  проект на актуализирана програма от мерки - трета част от Морска стратегия 2022-2027 – тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Министерството на околната среда и водите обявяват обществени обсъждания на актуализираните програми за мониторинг, изготвени съгласно чл. 11 от Рамкова директива за морска стратегия - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  проект на национален доклад на България за Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8, чл. 9 и чл. 10 (2012-2017) – тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморски район - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения - тук.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува проект на Картите на заплахата и на риска от наводнения - тук.

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Басейнова дирекция провери сигнал за наличие на мъртва риба в яз. „Сейдол-1“ , край с. Сейдол, общ. Лозница

На 07.01.2022 г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), РИОСВ – Русе, Регионална лаборатория – Шумен и община Лозница извършиха проверка и пробовземане по сигнал за мъртва риба в язовир „Сейдол -1“ (Русалка), в землището на с. Сейдол, общ. Лозница, обл. Разград.

При проверката на място се констатира, че язовира е общински, отдаден на концесия. Извършен е оглед в присъствието на представители на Община Лозница, концесионера не присъства на проверката. Установени са множество мъртви екземпляри риба: сом, толстолоб и амур в близост до стената на язовира и по източния му бряг. В района има млекопреработвателна мандра, която зауства във водоплътна приемна шахта. При направеният оглед не е констатирано нерегламентирано изтичане на отпадъчни води и суроватка към язовира. Няма брегови източници на замърсяване.

По заявка на БДЧР е взета една водна проба от повърхностните води от левия бряг на язовира. Резултатът от анализа на водната проба ще бъдат оповестен допълнително.

07.01.2022г.

... За повече информация

ВАЖНО

Басейнова дирекция „Черноморски район” напомня на титулярите с предоставени разрешителни за водовземане, издадени по реда на Закона за водите, за задължението им за определяне и деклариране на таксите за водовземане, ползване на воден обект и за замърсяване за 2021 г.

... За повече информация

Басейнова дирекция „Черноморски район“ отличи с индивидуални грамоти

KartichkiБасейнова дирекция „Черноморски район“ отличи с индивидуални грамоти  и предметни награди участниците в конкурса за коледна и новогододишна картичка „Весела Коледа край морето“. Включиха се ученици от областите Варна и Бургас с 61 изработени картички и 2 електронни. Към състава на журито се присъедини и Преслава Павлова, студент IV курс „Плакат и визуална комуникация“ в Националната художествена академия в град София.

I-во място – Деница Георгиева, ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Царевци, общ. Аврен; Назан Нурула и Атанас Янаков от ЦПЛРСО „Михаил Колони“ гр. Варна.

II-ро място – Александра Никифорова от ОУ „Стоян Михайловски“ гр. Варна и Доника Александрова, ОУ „Йордан Йовков“ гр. Варна.

III-то място – Радостин Савов и Мая Атанасова от ОУ „П.Р. Славейков“ гр. Варна

Поощрителни награди: Жанета Иванова, Рая Торинацова, Симона-Ирен Николова от ОУ „Христо Ботев“ гр. Варна

 Екипът на Басейнова дирекция „Черноморски район“  благодари на всички участници в конкурса, като им пожелава здраве и творческо вдъхновение!

... За повече информация

Басейнова дирекция и РИОСВ – Шумен провериха по сигнал регионалното депо за неопасни отпадъци

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) извършиха извънредна съвместна проверка с представители на РИОСВ-Шумен и Регионалната лаборатория (РЛ) в Шумен на Регионалното депо за неопасни отпадъци (РДНО) и дере след депото, до вливане в р. Камчия. Проверката е направено по сигнал за замърсяване на воден обект с инфилтратни води от регионалното депо в града.

При проверката на ретензионния басейн за инфилтратни води на депото се установи, че той е под преливния ръб. Помпите към оросителната инсталация са функциониращи и в експлоатация. При пункта за мониторинг няма наличие на отпадъчни води. След пункта за мониторинг в охранителна канавка за дъждовни и повърхностни води e установено задържане на води с кафяво оцветяване. Не е констатирано пряко заустване на инфилтрат или отпадъчни води към охранителната канавка или към дерето приток на река Камчия.

При проверка на дерето след РДНО, на територията на учебния център на войсковото стрелбище в кв. Дивдядово, при моста е установен отток повърхностни води с малък дебит и с кафяво оцветяване. По заявка на БДЧР е взета една водна проба от повърхностните води на дерето, в участъка от територията на стрелбището и две водни  проби от река Камчия: преди и след заустване на дерето в реката.

След получаване на резултатите от анализа на водните проби ще се предприемат необходимите административнонаказателни мерки.

21.12.2021 г.

... За повече информация

Експерти на Басейнова дирекция и РИОСВ-Шумен провериха язовир Дибич по сигнал за изтичане на пяна

Експерти на  Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ - Шумен и специалисти на Регионалната лаборатория към ИАОС провериха язовир Дибич, в землището на село Дибич. На място беше констатирано, че след язовирната стена е формирана пяна по преливника на язовира, както и в дерето след водния обект.

Беше обходен района на язовира и бе проверена съществуващата дъждовна канализация с точка на заустване в дере, приток на язовир Дибич с констатирано идентично запенване на водите и формиране на бяла пяна.

Проверени са дъждовните канализации на производствените предприятия, намиращи се в близост до водния обект и потенциални източници на замърсяването. Взети са две еднократни водни проби от ревизионните шахти на двете предприятия, заустващи в дъждовната канализация по ул. „Пролетарска“.

10.12.2021 г.

... За повече информация

Националнен ученически конкурс „Посланици на здравето”

48 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са наградени в XIII издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

... За повече информация

страница 18 от 226

<<< по-нови    13 14 15 16 17 18 19 20 21    По-стари >>>