Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

БДЧР - ВАРНА

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  проект на национален доклад на България за Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8, чл. 9 и чл. 10 (2012-2017) – тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморски район - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения - тук.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува проект на Картите на заплахата и на риска от наводнения - тук.

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Разширена информация за проверки на БДЧР на Варненското езеро

По повод запитвания от медии относно проверки на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) в акваторията на Варненско езеро ви информираме, че при проверките е констатирано червеникаво-кафяво оцветяване на водите в акваторията под Аспарухов мост и Морска гара. Причината за появата на това оцветяване е комплексна – комбинация от хидродинамични условия (застоялост на водите в басейна, липса на течения) и климатични (висока температура на водите, атмосферните условия – вятър, температура на въздуха), и високи концентрации на биогени и органични вещества. Комбинацията от факторите на средата води до увеличена биомаса и съответно до дисбаланс между процесите на потребление и производство на кислород, микробното разлагане и потреблението на кислород. В резултат се изчерпва кислородът, особено в стратифицирани водни обекти, какъвто е Варненското езеро, и конкретно в придънния слой. Оцветяването на езерото е възможно да се дължи и на цъфтеж на фитопланктона в резултат на еутрофикационни процеси.

... За повече информация

Експерти провериха сигнал за умряла риба във Варненско езеро

Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Варна и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) днес извършиха проверка по сигнал за масово измиране на риба във Варненското езеро.

... За повече информация

БДЧР публикува резултатите от водните проби, взети при проверка на водите на Варненското езеро в района на местността „Орехчето“

При проверка на сигнал от 01.05.2020 г. за замърсяване на водите на Варненското езеро в района на местността „Орехчето“ е  извършено еднократно пробонабиране на повърхностни води. Анализът и интерпретацията на получените резултати показва отклонение от нормативно установените стойности  по показател  БПК5,  pH, общ азот, азот амониев, ортофосфати и общ фосфор. Останалите показатели отговарят на нормите за добро състояние на водите.

14.05.2020 г. Обява - мл. експерт ОМВМ

  • 14.05.2020 г. Обява - Младши експерт в Дирекция „Планове и разрешителни“ отдел „Опазване на морските води и мониторинг“ - Тук
  • 02.06.2020 г. Списък на допуснатите кандидати - Мл. експерт ОМВМ - Тук
  • 02.06.2020 г. Списък на недопуснатите кандидати - Мл. експерт ОМВМ - Тук
  • 11.06.2020 г. Система за оценяване - Мл. експерт ОМВМ - Тук
  • 19.06.2020 г.  Класиране - Мл. експерт ОМВМ - Тук
... За повече информация

Нова банкова сметка

Във връзка с вливането на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД, от 01.05.2020г. номера на банковата сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“ за всички такси, глоби и други постъпления по чл. 194, ал. 1, т. 1-3 от Закона за водите е:

IBAN: BG48 STSA 9300 3131 7388 01
BIC: STSABGSF
БАНКА ДСК ЕАД

Експерти провериха три сигнала за замърсяване на водни обекти и взеха проби

Експерти от РИОСВ-Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория към ИАОС (РЛ) провериха последователно три сигнала за замърсяване на водни обекти, получени на „зеления телефон“.

 

... За повече информация

страница 18 от 211

<<< по-нови    13 14 15 16 17 18 19 20 21    По-стари >>>