Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Конкурс за държавен служител

27.09.2018 г.
СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ – гр. Шумен в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

27.09.2018 г.
СПИСЪК на недопуснатите кандидати до участие в  конкурс за длъжност Началник отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

27.09.2018 г.
ОБЯВЛЕНИЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН, ВОДАЧ НА МПС по заместване.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

20.09.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ЗАМЕСТВАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

17.09.2018 г.
СПИСЪК на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Разрешителни“, дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Възможни са незначителни повишения на речните нива в Черноморски район

На 12 и 13 септември, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива главно във водосбора от средното и долно течение на р.Камчия и на Южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.12 септември 2018

страница 3 от 174

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>