Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Информация във връзка с получен сигнал

Във връзка с подготовка за предстоящия летен сезон и изпълнение на предписание, дадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморско район“ за осигуряване на проводимост на река Хаджийска през урбанизирана територия на к.к. Слънчев Бряг“, общ. Несебър, кмета на Община Несебър, писмено е уведомил БДЧР за започнало почистване на речното корито, като дейностите се очаква да приключат до края на месец май 2018 г. 04.05.2018

Извършена е съвместна проверка по сигнал

На 27.04.2018г. е извършена съвместна проверка с представители на РИОСВ-Варна и във връзка с получен сигнал по зелен телефон на МОСВ за нерегламентирано изсипване на строителни отпадъци в частен терен. Проверен е районът около имот край кв. Виница, гр. Варна, в близост на който има воден обект – Драгу дере. По време на проверката е констатирано, че имота е частна собственост с начин на трайно ползване – нива и има насипвани изкопни земни маси, животински тор и растителни отпадъци. Разстоянието от мястото на имота до границата на дерето е около 40м., като помежду им има друг имот. Не е констатирано извършване на засипване в терена, няма наличие на тежко-товарна техника, както и хора които да извършват дейност по засипване. Установено е, че в дерето няма засипване и няма нарушение на проводимостта. Видимо по терена скоро не е извършвано насипване, констатираните насипвания са стари и на места има обрасла тревна растителност. 04.05.2018

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт в дирекция „Контрол“ - гр. Бургас в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт в дирекция „Контрол“, гр. Бургас в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

страница 4 от 162

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>