Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Очаква се плавно понижение на речните нива

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без значителни изменения. Регистрираните колебания са от -10 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води. 02.04.2018

... За повече информация

Нивата на реките спадат, но остават високи


Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие e направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ- БАН: Черноморски басейн: През денонощието речните нива са се понижили. Регистрираните колебания в басейна са от -108 см до +2 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води. 30.03.2018

... За повече информация

Ще започне понижаване на водните нива

Анализът на НИМХ – БАН е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ: Черноморски басейн: речните нива в по-голяма част от басейна са се понижили. Повишения са регистрирани във водосбора на река Камчия с до +74 см. Регистрираните понижения в останалата част от басейна са с до -60 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води. 29.03.2018

... За повече информация

Проверен е сигнал за замърсяване в района на Морска гара

След публикация за замърсяване на водите в района на Морска гара-Варна Басейнова дирекция „Черноморски район“ спешно провери сигнала. Обходен е районът на Морската гара и новата зона за отдих.  Проверката установи замърсяване на водата с битови отпадъци, близо до брега. По повърхността на водата няма опалесценция от нефтопродукти. „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД  трябва да предприеме действия за почистване на акваторията на Черно море в посочения район. 28.03.2018

Речните нива ще се повишават от снеготопене и валежи от дъжд

Анализът на НИМХ – БАН е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ: Черноморски басейн: речните нива в по-голяма част са се понижили през последното денонощие. Регистрираните повишения са с до - 67 см до + 14 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води. 28.03.2018

... За повече информация

Речните нива ще продължат да се повишават

Анализът на НИМХ – БАН е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ: Черноморски басейн: речните нива са се повишили значително. Регистрираните повишения са с до +150 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води. 27.03.2018

... За повече информация

страница 7 от 162

<<< по-нови    2 3 4 5 6 7 8 9 10    По-стари >>>