Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Проверките по р. Хаджийска не показват битово-фекално замърсяване

По сигнали за замърсяване на река Хаджийска, РИОСВ – Бургас, БДЧР – Варна и РЛ към ИАОС в Бургас направиха поредната проверка за сезон 2018 г. При проверките на 6 юни, 24 юли и 1 август са взети проби от повърхностни води от р. Хаджийска от пунктовете  при моста в Слънчев бряг, устието преди вливането на реката в Черно море и при морето – срещу течението. Анализът на получените резултати по показатели: pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, фосфати като фосфор, общ фосфор и ортофосфати като фосфор (за морските води) не показват битово-фекално замърсяване.
На 7 август при проверката в района на устието на р. Хаджийска, преди вливането й в Черно море не е констатирано изтичане или заустване на отпадъчни замърсени води към крайбрежните води. Водите са бистри, с естествен цвят и мирис, без нефтен филм на повърхността или опалесценция, което се потвърждава и от подалия сигнала, присъствал на проверката. Няма наличие на мъртва риба в реката, на места дори се наблюдават пасажи от дребна жива риба.
Експертите са направили оглед в достъпните райони  на р. Хаджийска от устието й, нагоре по течението, до моста на главен път Бургас-Варна. Не са установени нерегламентирани зауствания на отпадъчните води в реката, както и изведени тръби, потенциални източници на замърсяването й. За постъпилите сигнали е уведомена и РЗИ – Бургас за предприемане на действия по компетентност.
В началото на летния сезон 2018 г. от страна на община Несебър бяха предприети действия за осигуряване проводимостта  на речното корито на река Хаджийска, в т.ч. почистване на речното русло от растителност. Извърши се обследване за нерегламентирани  зауствания на отпадъчни води в реката и замърсяване на морето в района  на  Почивна база „Слънчев бряг“. При огледите не са констатирани нерегламентирани зауствания на отпадъчни води. (https://www.moew.government.bg/bg/proverkite-po-r-hadjijska-ne-pokazvat-bitovo-fekalno-zamursyavane/) 08.08.2018 г.

Конкурс за държавен служител

06.08.2018 г.

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Млади еколози получиха сертификати от зам.-министър Николова

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова връчи сертификатите на участниците в VII-ото Екоучилище „Западни Родопи“ на Младежкия воден парламент. С това беше официално закрито екоучилището, което тази година се проведе в Девин. От понеделник, когато беше открито училището, младите еколози от 12 клуба от България, Франция и Русия – ученици от 5 до 12 клас, се обучаваха в различни практически занятия и игри. Сред практическите дейности имаше  фотолов, а днес експерти от МОСВ демонстрираха пред младите еколози използването на дрон при проверка на проводимостта на река Девинска и показаха как се вземат проби от водите на реката. През седмицата младежите направиха преход от 1200 м през Ягодинската пещера, преминаха екопътеката „Струилица“, посетиха панорамната площадка „Орлово око“ над Буйновското ждрело. С думите „Вие сте нашите партньори“ Атанаска Николова поздрави участниците и пожела да водният парламент да присъединява нови членове. Зам.-министърът подчерта важността на програмата от мерки в Плановете за управление на речните басейни и на Плановете за управление на риска от наводнения. Младежите бяха запознати и със значимостта на адаптиране към климатичните промени и политиките на МОСВ по устойчиво управление на водите. В обучението днес участваха още директорът на Басейнова дирекция „Източенобеломорски район“ инж. Цветелина Кънева и кметът на Девин Красимир Даскалов. 02.08.2018 г.

Проверен е сигнал за замърсяване на южния плаж в Китен

След сигнали за замърсяване на залива на южния плаж в Китен с кафяви петна и битово-фекален мирис в района на устието на р. Караагач, експерти на РИОСВ – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС в Бургас извършиха проверки на 27 и 31 юли 2018г. с вземане на водни проби. След обход на р. Караагач при заустването й в Черно море и на плажната ивица беше установено, че водата в реката е с кафяво-оранжево оцветяване, течението е слабо и  не се усеща специфична миризма. Устието на реката е отворено и водите се вливат  свободно в Черно море. На около 100 м от мястото на вливането й, водата в морето има кафяв оттенък. От спасителен пост № 3 водата в морето придобива естествен цвят. При огледа не беше констатирано изтичане на отпадъчни води върху плажната ивицата и към морето. При проверката бяха взети водни проби от реката под моста на главен път Бургас-Царево, при устието на р. Караагач и от Черно море – срещу устието на реката. Те ще бъдат изследвани  по показатели pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, ортофосфати като фосфор. Взета е и съставна средноденонощна водна проба от пречистените отпадъчни води на изхода на ПСОВ „Китен-Приморско“.  Резултатите ще станат известни след приключване на анализите. За постъпилите сигнали е уведомена по компетентност Регионална здравна инспекция – Бургас.

Взети са проби от отводнителния канал на Атанасовско езеро и от морски води

Басейнова дирекция „Черноморски район“ със съдействието на Регионалната лаборатория към ИАОС в Бургас взеха проби от два пункта в района на Атанасовско езеро. Водите за изследване са от тръбата на обходния канал и от морските води, които ще бъдат изследвани  по показатели pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, фосфати като фосфор и хлорофил-а. Резултатите се очакват след приключване на анализите. Обходният канал на солниците, който отвежда природните сладки води в морето е дълъг 23 км и обхваща водосбор от 240  км2. Неговата цел е да опазва Атанасовското езеро от сладководни и повърхностни дъждовни води. Сладките води намалят добива на сол и чрез помпи тези води се отвеждат в морето. През последните месеци валежите са значителни и водите са се увеличили – 97 л/кв. м, а до момента имахме 82 л/кв. м. Големите тръби, които се виждат да изхвърлят жълтеникава и пенлива течност в морето край Солниците, отвеждат и част от дъждовните води на Бургас, включени в обходния канал на Атанасовско езеро и Солниците. На север до кораба „Чайка“ тези дъждовни води се отвеждат по гравитачен път, а от района на езерото и солниците се претласкват с помпи в морската акватория.31.07.2018

Конкурс за държавен служител

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ – ГР. ШУМЕН за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю
30.07.2018 г.

... За повече информация

страница 7 от 174

<<< по-нови    2 3 4 5 6 7 8 9 10    По-стари >>>