Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

БДЧР - ВАРНА

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Министерството на околната среда и водите обявяват обществени обсъждания на актуализираните програми за мониторинг, изготвени съгласно чл. 11 от Рамкова директива за морска стратегия - тук

 Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  проект на национален доклад на България за Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8, чл. 9 и чл. 10 (2012-2017) – тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморски район - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения - тук.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува проект на Картите на заплахата и на риска от наводнения - тук.

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Басейнова дирекция и РИОСВ – Шумен провериха по сигнал регионалното депо за неопасни отпадъци

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) извършиха извънредна съвместна проверка с представители на РИОСВ-Шумен и Регионалната лаборатория (РЛ) в Шумен на Регионалното депо за неопасни отпадъци (РДНО) и дере след депото, до вливане в р. Камчия. Проверката е направено по сигнал за замърсяване на воден обект с инфилтратни води от регионалното депо в града.

При проверката на ретензионния басейн за инфилтратни води на депото се установи, че той е под преливния ръб. Помпите към оросителната инсталация са функциониращи и в експлоатация. При пункта за мониторинг няма наличие на отпадъчни води. След пункта за мониторинг в охранителна канавка за дъждовни и повърхностни води e установено задържане на води с кафяво оцветяване. Не е констатирано пряко заустване на инфилтрат или отпадъчни води към охранителната канавка или към дерето приток на река Камчия.

При проверка на дерето след РДНО, на територията на учебния център на войсковото стрелбище в кв. Дивдядово, при моста е установен отток повърхностни води с малък дебит и с кафяво оцветяване. По заявка на БДЧР е взета една водна проба от повърхностните води на дерето, в участъка от територията на стрелбището и две водни  проби от река Камчия: преди и след заустване на дерето в реката.

След получаване на резултатите от анализа на водните проби ще се предприемат необходимите административнонаказателни мерки.

21.12.2021 г.

... За повече информация

Експерти на Басейнова дирекция и РИОСВ-Шумен провериха язовир Дибич по сигнал за изтичане на пяна

Експерти на  Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ - Шумен и специалисти на Регионалната лаборатория към ИАОС провериха язовир Дибич, в землището на село Дибич. На място беше констатирано, че след язовирната стена е формирана пяна по преливника на язовира, както и в дерето след водния обект.

Беше обходен района на язовира и бе проверена съществуващата дъждовна канализация с точка на заустване в дере, приток на язовир Дибич с констатирано идентично запенване на водите и формиране на бяла пяна.

Проверени са дъждовните канализации на производствените предприятия, намиращи се в близост до водния обект и потенциални източници на замърсяването. Взети са две еднократни водни проби от ревизионните шахти на двете предприятия, заустващи в дъждовната канализация по ул. „Пролетарска“.

10.12.2021 г.

... За повече информация

Националнен ученически конкурс „Посланици на здравето”

48 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са наградени в XIII издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

... За повече информация

Басейнова Дирекция „Черноморски район” обяви конкурс за коледна и новогододишна картичка „Весела Коледа край морето “

Деца и ученици в две възрастови групи от 5 до 14- годишна възраст могат да изявят своите творчески умения като изработят коледна или новогодишна картичка с материали по избор. Крайният срок за получаване на картичките по пощата е 17 декември 2021 г., а победителите ще бъдат обявени на официалната страница на БДЧР в навечерието на Коледа - на 23 декември 2021 г.

Всеки участник ще получи грамота за участие в конкурса на представения от него пощенски адрес. За отличените с първо, второ и трето място в двете възрастови категории Басейнова дирекция осигурява и предметни награди.

С пълният регламент и декларацията за участие в конкурса можете да се запознаете тук.

23.11.2021 г.

... За повече информация

МОСВ представи във Варна проекта за актуализиране на плановете за управление на речните басейни

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) представи във Варна дейностите по актуализиране на Плановете за управление на речните басейни. Екип от Дирекция  „Управление на водите“ на МОСВ, заедно с експертите от Басейнова дирекция „Черноморски район“, със съдействието на Международната банка за възстановяване и развитие, работят по анализа на водоползването и оценката на състоянието на водните тела и зоните за защита на водите, вкл. оценка на въздействието от промените на климата върху тях, както и за набелязване на мерки за устойчиво управление на водните ресурси за периода от 2022 до 2027 г.  

Конференцията беше открита от Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“, който акцентира върху значимостта на проекта. 

"Това е третият цикъл по разработване на Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) в четирите района за басейново управление у нас, с участието на широката общественост и заинтересованите страни", заяви Мария Арангелова при представянето на проекта. "С неговото изпълнение ще постигнем добро състояние на водите и свързаните с тях екосистеми и зони за защита на водите", добави тя.

Проект №BG16M1OP002-1.017-0001-C02: „ПУРБ 2022-2027“ се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., и е на обща стойност 24 000 000 лв., от които 85% или 20 400 000 лв., предоставени като безвъзмездна финансова памощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз, а 15% или 3 600 000 лв. – като национално съфинансиране. Срокът за реализацията на проекта е до 2023 г.

18.11.2021 г.

... За повече информация

МОСВ и партньори от Басейновата дирекция във Варна представят трети цикъл на ПУРБ

                                                                           

Министерството на околната среда и водите организира конференции за представяне изпълнението на дейностите, свързани с разработването на актуализираните Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) за периода 2022-2027 г. Те се провеждат на територията на четирите басейнови дирекции в страната, като тази във Варна ще е на 18 ноември 2021 г. от 10.00 ч. в Конферентната зала на Голдън Тюлип, бул. „Христо Ботев“ №3 А.

17.11.2021 г.

... За повече информация

страница 9 от 216

<<< по-нови    4 5 6 7 8 9 10 11 12    По-стари >>>