Басейнова дирекция Черноморски район

Министър Нона Караджова

    Проверките се проведоха на два етапа В края на миналата година екипи на МОСВ провериха потенциалните замърсители на язовирите и предписаха мерки за преустановяване на замърсяванията, а през март, април и май т.г. е проверено изпълнението на предписанията. Проверени са общо 1100 обекта за спазване на Закона за околната среда и Закона за водите, като на 96 обекта са установени нарушения, за които са дадени предписания или са наложени санкции. Министър Караджова изтъкна, че най-често срещаните нарушения са замърсяване със строителни и битови отпадъци в близост до язовирите и липсата на разрешителни за ползване на вода и разрешителни за изпускане на отпадъчни води в язовирите.
    За 20 язовира не са установени нарушения. За други 17 язовира е констатирано, че дадените предписания са изпълнени. Все още не е изтекъл срокът за осъществяване на дадените предписания за 5 обекта, които подлежат на допълнителна проверка. 8 от предписанията са частично изпълнени или са в напреднала фаза на изпълнение, поради което са дадени допълнителни срокове за изпълнението им, което също ще подлежи на контрол. „Мисля, че това беше една чудесна екипна работа на двете министерства, която даде своите значими резултати да опазим водите в нашите язовири” – е оценката на Нона Караджова.
    Тя информира, че вече стартира и проверката в началото на летния сезон на обектите от Черноморското крайбрежие за спазване на изискваната за изпускане на отпадъчни води, въведена като практика от миналата година. Очаква се резултатите от тази проверка да бъдат готови в края на юни т.г. „Смятаме, че тази година ще има значително по-малко констатирани нарушения, тъй като на всички стана ясно, че правилата трябва да се спазват” - каза в заключение министър Караджова.

ПРЕСЦЕНТЪР на Басейнова дирекция