Басейнова дирекция Черноморски район

Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море

•    Данните от проведеното изследване на крайбрежните води от бреговите пунктове - на 26 юни и от морските пунктове – на 27 юни,  не показват потенциално замърсяване на морската околна среда.
•    Измерените стойности във всички шест пункта са под максимално допустимите концентрации и средногодишните стойности

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) осигурява редовно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.
Последните данни от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента.
Последни данни от изследвания на 26 и 27 юни на крайбрежните води:
•    Данните от проведеното от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) изследване на крайбрежните води от бреговите (26.06.2023 г.) и морските пунктове (27.06.2023 г.) не показват потенциално замърсяване на морската околна среда.
•    Измерените стойности във всички шест пункта са под максимално допустимите концентрации (МДК-СКОС) и средногодишните стойности (СГС-СКОС).
•    Според постъпилите в БДЧР официални данни от радиологичен анализ на пробите за цезий-137 и тритий, взети на 19.06.2023 г. от бреговите пунктове, не се установяват превишения.
Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория - Варна към Изпълнителната агенция по околна среда следят ежеседмично състоянието на черноморските води в три допълнителни пункта в бреговата зона, които бяха определени в отговор на нововъзникналата ситуация – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг.

30.06.2023 г.