Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ-Шумен и извършиха проверка по сигнал за замърсяване на Крива река

Производственият обект експлоатира пречиствателно съоръжение за отпадъчни води и ги зауства във воден обект с налично и актуално разрешително за заустване с посочени условия за изпълнение и спазване. За установяване на качествата на отпадъчните води и дали има замърсяване към реката са взети проби от заустваните отпадъчни води за изпитване. По заявка на БДЧР са взети проби от р. Крива река от три точки - преди, във и след района на заустването им в реката.

Към датата на проверката предприятието има действаща текуща санкция за отклонение от заложените емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване. След анализ на резултатите от водните проби РИОСВ-Шумен своевременно ще предприеме последващи действия.