Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Нови образци на декларации по чл. 194б от Закона за водите

Нови образци на декларации по чл. 194б от Закона за водите

ВАЖНО!!!
Със Заповед № РД-843/21.12.2017 г. на Министъра на околната срeда и водите са одобрени нови образци на декларации по чл. 194б от Закона за водите, както и указания за изчисляване на дължимите такси за замърсяване от заустване на отпадъчни води. Указанията може да намерите в раздел Административни услуги / Такси или тук

В срок до 31.01.2018г. титулярите на разрешителни следва да представят информация за изчисляване на дължимата такса по нови образци на декларациите.

Новите декларации може да откриете в раздел Административни услуги / Такси или тук.


Размерът на таксата се определя съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. ДВ, бр.2 от 06.01.2017 г., в сила от 01.01.2017г.). Новата Тарифата може да намерите в раздел Административни услуги / Такси или тук.

След подаване на декларацията, титулярите ще бъдат уведомени за размера на дължимата такса, срока за заплащането й и сметката, по която таксата следва да бъде заплатена. 

31 март 2018 г. е крайният срок за плащане на таксите за водовземане и/или за ползване на воден обект за изминалата 2017 г. и за представяне от водоползвателите на доклади по чл. 48, ал.1, т.12 на Закона за водите, за изпълнението на условията в издадените им разрешителни.