Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

МОСВ представи във Варна проекта по разработване на новите планове за управление на риска от наводнения

Основните дейности по проекта се изпълняват в рамките на Споразумение за предоставяне на помощни услуги при изготвянето на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и ПУРН за България между МОСВ и Международната банка възстановяване и развитие. 

ПУРН определят дългосрочното планиране за намаляване на риска от наводнения и се разработват/актуализират за всеки район за басейново управление според териториалния му обхват. В актуализираните ПУРН, в т.ч и на Черноморския район за басейново управление, отново ще бъдат отчетени всички аспекти на управлението на риска от наводнения с акцент върху предотвратяването, защитата и подготвеността, отчитайки влиянието на изменението на климата.

Това е вторият цикъл по разработване на ПУРН, като действащите към момента планове се изпълняват от 2016 г. и са с период на действие до 2021 г.

„Плановете имат за цел да се подобри управлението на риска от наводнения чрез въвеждане на решения за намаляване на неблагоприятните последици от наводненията в страната“, подчерта Мая Дряновска, началник-отдел в Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ и ръководител на проекта.

Етапността при актуализацията на плановите документи е същата, както при разработването на ПУРН 2016–2021 г. Вторият цикъл започва с актуализацията на предварителната оценка на риска от наводнения, въз основа на която ще се актуализират и определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). За всеки РЗПРН ще бъде актуализиран цифровият модел на релефа и картите на заплахата и риска от наводнения.

ПУРН 2022–2027 г. ще съдържат мерки за намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност, както и мерки за намаляване на вероятността от наводнения, вземайки предвид климатичните изменения. На всеки от етапите при разработването на ПУРН ще бъдат отчетени изводите и препоръките на Европейската комисия в съответствие с доклада за изпълнението на Директивата за наводненията и ще се осигури участието на заинтересованите страни и обществеността, стана ясно при представянето на проекта.

Планирането на управлението на риска от наводнения с участието на заинтересовани страни и широката общественост ще осигури съгласуваност и координация с целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014–2020 г., с механизма на ЕС за гражданска защита и общите мерки на Съюза за превенция на природните и причинените от човека бедствия. С изпълнението на проекта ще се постигнат и индикаторите на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ по приоритетни оси „Води“ и „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“.