Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Излязоха резултатите по сигнали за замърсяване в района на рибарско селище „Амонал“ във Варненско езеро и на плаж „Паша дере“

На 10.06.2020 г. експерти на БДЧР извършиха 2 проверки и отбраха общо 3 водни проби по сигнали за наличие на бяла пяна в акваторията на Варненско езеро и за наличие на кафяви морски води на плаж ,,Паша дере“.

На първата проверка бяха взети 2 проби от кей, навлизащ на 30-40 м навътре в акваторията на езерото и от кей в другия край на селището, навлизащ на 20 м навътре в акваторията на езерото.

1. Проба във Варненско езеро – кей на 30-40 м, рибарско селище „Амонал“: Превишение на нормативно установените стойности на pH (9,06 при норма 6,5-8,7), за азот амониев (0,308 mg/l при норма 0,3 mg/l), ортофосфати като фосфор (0,09 mg/l при норма 0,06 mg/l) и общ фосфор (0,112 mg/l при норма 0,075 mg/l). Останалите измерени показатели – разтвоерен кислород, биологична потребност от кислород (БПК5), азот нитритен, азот нитратен и общ азот отговарят на нормите за добро състояние на водите.

2. Проба във Варненско езеро – мостче на 20 м в езерото, рибарско селище „Амонал“: Превишение на нормативно установените стойности на pH (9,09 при норма 6,5-8,7), за БПК5 (5 mg/l при норма 4 mg/l), ортофосфати като фосфор (0,117 mg/l при норма 0,06 mg/l) и общ фосфор (0,124 mg/l при норма 0,075 mg/l). Останалите измерени показатели – разтворен кислород, азот амониев, азот нитритен, азот нитратен и общ азот отговарят на нормите за добро състояние на водите.

Резултатите от анализа показват завишени нива на pH, ортофосфати като фосфор и общ фосфор и в двете проби от Варненско езеро. При втората проба се наблюдава повишение по показателя БПК5, който заедно с констатациите по време на проверката за характерен мирис на застояли водорасли, може да се свърже със съпровождащи гнилостни процеси.

От  втората проверка бе анализирана водна проба от крайбрежните морски води.

3. Проба плаж „Паша дере – Черно море“: Отчетените резултати показват минимални отклонения съгласно Наредба № Н-4/2012 г. за характеризиране на повърхностните води по показателите: разтворен кислород под нормата (6,21 при норма 9,90-10,80), за БПК5 (5,3 mg/l при норма 2,7-3,6 mg/l) и азот амониев (0,064 mg/l при норма 0,015-0,030 mg/l). Останалите измерени показатели – азот нитритен, азот нитратен и ортофосфати като фосфор отговарят на нормите за добро състояние на водите.

Водното тяло от н. Галата до к.к. Камчия, в което попада точката на пробовземане по сигнала, е определено в „лошо екологично състояние“ в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ). Наличието на БПК5 и амониев азот в концентрации, превишаващи фоновите стойности, характерни за водното тяло, са показателни за скорошно органично замърсяване в близост до точката на пробовземане.

19.06.2020 г.