Басейнова дирекция Черноморски район

Басейнова дирекция – Варна обяви резултатите от проверката по сигнала за умряла риба от 27 юни

 Към момента на проверката от РИОСВ не са установени брегови източници на замърсяване, нито източници на замърсяване от корабоплаването от страна на Изпълнителната агенция „Морска администрация“.

Възможна причина за измирането на рибите (за които е установено, че са били с размер 3-4 cm) е пониженото съдържание на кислород, съчетана с рязка промяна в температурата на водата в периода 26-27.06.2023 г.

  В Плана за управление на речните басейни на Черноморския район за басейново управление в периода 2016-2021 г. водното тяло, от което са взети пробите, е определено в умерено екологично състояние, което се дължи на фосфати и влошени кислородни условия, което се потвърждава и от получените резултати.