Басейнова дирекция Черноморски район

ВАЖНО

Басейнова дирекция „Черноморски район” напомня на титулярите с предоставени разрешителни за водовземане, издадени по реда на Закона за водите, за задължението им за определяне и деклариране на таксите за водовземане, ползване на воден обект и за замърсяване за 2021 г.

Обръщаме внимание, че:

от 2021г. има изменение на единичния размер на таксите за водовземане и заустване, определени с „Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.“

декларациите по чл. 194б от Закона за водите за периода 01.01.2021 г – 31.12.2021 г. следва да се попълват като се взема новият единичен размер на таксата за съответната цел на водовземане, от „Тарифата“ за таксите, достъпна на сайта на БДЧР (в секция "Административни услуги", Такси), относима от 01.01.2021 г.  предвид, че единичния размер е различен спрямо изминалата година.

В случай на допусната грешка при изчисляване размера на таксата съгласно разпоредбите на чл. 103, ал. 1 от ДОПК е необходимо да  се представи  и коригираща декларация по чл. 194б от Закона за водите, с коректната такса за 2021 г.

Образците на декларации утвърдени от министъра на околната среда и водите, са публично достъпни на сайта на МОСВ и БДЧР (в секция "Административни услуги", Такси): http://www.bsbd.org/bg/taxis.html

Крайният срок за подаване на декларациите е 31 януари 2022 г.

Важно е в сроковете, определени с издадените разрешителни да бъдат предоставяни и копия от дневниците с използваните водни количества за 2021 г. по месеци и по цели.

 Титулярите сами определят и декларират дължимите такси, които следва да заплатят до          15 февруари 2022 г.  След тази дата се дължат лихви за периода  на забава от първия работен ден  след законовия срок  до деня за заплащане на остатъка от таксата, включително, съгласно чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.  

30.11.2021