Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир „Съединение“

Днес, 30.07.2020 г., експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) - Шумен, Регионалната лаборатория (РЛ) към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), представители на Областна администрация –Търговище  извършиха съвместна проверка на място и отбраха четири водни проби  от повърхностните води на яз. „Съединение“ с цел анализиране  по физико-химични елементи за качество.

По време на проверката е извършен обход на язовира и е установено  мащабно замърсяване на водите, бреговете и язовирната стена с течна консистенция, преминаваща в твърда франция.

Констатирано е наличие на голям обем от утайки със зелен цвят. Около замърсените участъци се носи мирис на гнило или на торови маси. След оглед на бреговата ивица на язовира не са контрирани  зауствания на отпадъчни води или други преки източници на замърсяването. Източникът и произходът на замърсяването не са установени.

Язовир „Съединение“ е комплексен и значим язовир по Приложение № 1 към Закона за водите, който се ползва за напояване и се стопанисва от „Напоителни системи“   ЕАД – клон Долен Дунав.

С копие до Община Търговище е изпратено е предписание до оператора  да се преустанови водоподаването със срок до излизане на резултатите от анализа  на пробите и установяване вида и характера на замърсяването.

Уведомени са областният управител на Област Търговище, ПБЗН – Търговище и „Напоителни системи“-  ЕАД  да предприемат незабавни действия по почистване на замърсяването. За констатациите от извършената проверка БДЧР е уведомила МВР – Търговище и Районната прокуратура.

Анализът на отбраните водни проби ще бъде извършен от РЛ - Шумен и след получаването им своевременно ще бъдат изпратени на компетентните институции и публикувани на електронната страница на БДЧР.

30.07.2020 г.