Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Проверени са сигнали за замърсяване на Варненското езеро и плаж „Паша дере“

Вчера (10.06.2020 г.) експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“, Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ – Варна) и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) извършиха проверка по подаден сигнал за наличие на бяла пяна във водите във Варненското езеро. Сигналът касае рибарско селище ,,Амонал“, разположено на южния бряг на Варненско езеро. На брега е констатирано  струпване на зелени водорасли и пяна с кафеникав до бял цвят. Водата е с мътен цвят и характерен мирис на застояли водорасли. На територията на рибарското селище бяха извършени две пробонабирания - от кей навлизащ на 30м-40м. навътре в акваторията на езерото, където е констатирана максимална концентрация на водорасли и от кей в другия край на селището, навлизащ на 20м. навътре в акваторията на езерото. Експресните резултати показват минимално отклонение от нормите по показател pH .

По-късно същият ден, експерти от БДЧР и регионалната лаборатория ИАОС Варна провериха и друг сигнал за наличие на кафяви морски води на плаж ,,Паша дере“. Направен беше оглед на плажната ивица от север на юг,  при който не беше открит източник на замърсяване на морските води. Водата в акваторията на залива на плаж „Паша дере“ е без мирис и без видим филм на повърхността. При оглед на акваторията от височина се установяват видими светло жълто-кафеникави ивици и петна в залива.

Извърши се пробонабиране, като на място са измериха следните показатели: pH – 8,58, температура – 24,4⁰ С, разтворен кислород - 6,21, наситеност – 74%; електропроводимост – 28 100μS/см. Не са констатирани брегови източници на замърсяване, нито свличане на земни маси или друго  въздействие върху крайбрежните морски води.

Резултатите от взетите водни проби и по двете проверки ще бъдат анализирани от РЛ- Варна и след получаването им своевременно ще бъдат публикувани.

11.06.2020 г.