Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения

                                                                                                                                         

На основание чл.146т, ал.1, т.2, във връзка с чл.146р, ал.1, т.1 от Закона за водите, Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения за Черноморски район за басейново управление.

Проектът е публикуван на 17 март, 2021 г. на интернет страницата на дирекцията, в раздел ПУРН/ПУРН 2022-2027/Предварителна оценка на риска от наводнения.

За директен достъп до документа моля натиснете тук.

В рамките на срока за консултации е планирано провеждането и на три онлайн срещи, както следва:

  • за Добруджанските реки, поречие на р. Батова и долните поречия на реките Провадийска и Камчия –14 април, 2021г.;
  • за горните поречия на реките Камчия и Провадийска – 26 април, 2021г. и
  • за Бургаски реки и реките на юг от Бургас – 12 май, 2021г.

Становища, забележки, препоръки и коментари по публикуваният проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения могат да бъдат изпращани на адрес: ул.„Александър Дякович" №33, по факс:052/631 448 както и на e-mail:bdvarna@bsbd.org

Крайният срок за представяне на становища по документа е 7 юни, 2021 г.

Всяко заинтересовано лице, при поискване, може да се запознае с документите и информацията, използвани при актуализацията на предварителната оценка, на място, в басейновата дирекция.

Разчитаме на Вашето активно участие!

Актуализацията на предварителната оценка на риска от наводнения се извършва в рамките на проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.", с бенефициент дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите в партньорство с Басейновите дирекции.

17.03.2021 г.