Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ-Шумен и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда – Шумен извършиха проверка по сигнал за умряла риба в язовир Фисека

При огледа се установи наличие на 30 – 40 мъртви екземпляри от вида костур по левия бряг на язовира. Не е отчетено оцветяване, специфична миризма и опалесценция на повърхността. В обходения участък не е констатирано изтичане и заустване на отпадъчни води и брегови източници на замърсяване. Във връзка със сигнала беше извършена проверка на мандра в с. Макариополско. От извършеният оглед на лагуните, в които се събират производствените отпадъчни води от мандрата, не се установи изтичане на отпадъчни води към дере, приток на язовира. Експерти от лабораторията взеха водни проби от повърхностни води по заявка на БДЧР, които ще бъдат изследвани по физико-химични показатели: pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот ортофосфати като фосфор, общ фосфор и амоняк. Резултатите ще бъдат оповестени веднага след приключване на анализите на водните проби.