Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Морска администрация провериха сигнал за замърсяване на Белославското езеро

Взети са две водни проби, едната от района пред устието на река Провадийска, втората от района пред кв. Повеляново. Пробите ще бъдат изследвани по показатели активна реакция (pH), температура, БПК5, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, фосфати, общ фосфор и електропроводимост, нефтопродукти, метали и полициклени ароматни въглеводороди.
Резултатите ще бъдат оповестени след приключване на всички анализи на водните проби.