Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Басейнова дирекция извърши 304 контролни проверки през месец Октомври при засилени мерки за Covid – 19

През месец октомври  2020 г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) извършиха 304 контролни проверки, от които 110 извънредни проверки, свързани с проверки по постъпили жалби и сигнали, проводимост на речни русла, в т.ч. до 500 м. след язовирната стена, проверки за незаконно водовземане, месечни графици и други.

За периода са извършени общо 16 проверки по сигнали и жалби, 5 от които са проверки по подадени сигнали на „Зелен телефон“.

От такси за осъществено право на използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, са събрани суми в размер на 94 935,35лв., от които 32 980,22лв. събрани чрез НАП от  „Водоснабдяване и канализация - Добрич“ АД и „Тони Шик“ ЕООД.

От директора на БДЧР са издадени 7 наказателни постановления /НП/, 70  предписания, връчени са 10 акта и са събрани общо 9 800,00 лв. от издадени НП.

През месец октомври са издадени 2 акта за установяване на публично държавно вземане: на  „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, за неплатени задължения за водовземане от яз. „Тича“ за 2019 г. в размер на 555 956,72 лв. и  на „ПХЖ Брадърс Комерс“ ЕАД – за неплатени задължения за водовземане от подземни води за 2019 г. в размер на 4 209,51 лв.

Най - честите нарушения за периода са: изграждане на ново водовземно съоръжение в  отклонение от условията в разрешителното, неизпълнено предписания на контролен орган, немонтиране на разходомерно устройство, установено водовземане и заустване без разрешително и др.

 За повече информация относно контролната дейност през м. октомври 2020 г. тук

16.11.2020 г.