Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

МОСВ и БДЧР обсъждат със заинтересованите страни актуализацията на Плана за управление на риска от наводнения на Черноморския район

Министерство на околната среда и водите организира провеждането на официални церемонии за стартиране изпълнението на дейностите, свързани с актуализацията на Планове за управление на риска от наводнения за периода 2022 – 2027 г. Церемониите ще се проведат на територията на четирите басейнови дирекции в страната. След Благоевград и Плевен, третото информационно събитие ще се състои на 08 юли 2020 г. от 12.00 часа в гр. Варна, в Конферентната зала на Хотел Голдън Тюлип, който се намира на бул. „Христо Ботев“ №3А. Последното събитие ще е в Пловдив на 13 юли 2020 г.

Целта на планираните срещи е да се запознаят на местно ниво всички заинтересовани с действията, които са предприети във връзка с актуализацията на плановите документи, както и да се насърчи тяхното активно участие в целия процес по разработване на ПУРН за периода 2022 – 2027 г. На церемонията ще бъде направен преглед на извършеното до момента, в т.ч ще бъдат очертани и действията, които ще се извършат в краткосрочен план.

Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“ се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 13 200 000 лв., от които 85% или 11 220 000 лв., предоставени като безвъзмездна финансова памощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз, и 15% или 1 980 000 лв. – като национално съфинансиране.

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, а партньори са четирите басейнови дирекции за управление на водите.

Срокът за изпълнение на проекта е до края на март 2022 г.

В официалната церемония по стартиране изпълнението на дейностите по проекта във Варна, освен експерти от Дирекция „Управление на водите" и представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“, са поканени за участие и представители на: общинските и областните администрации, РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, РЗИ, местните клонове на „Напоителни системи“, регионални структури на МЗХГ и др.

Събитията ще бъдат проведени при спазване на въведените със заповедта на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на  COVID – 19.

07.07.2020 г.