Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Експерти на Басейнова дирекция и РИОСВ-Шумен провериха язовир Дибич по сигнал за изтичане на пяна

Експерти на  Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ - Шумен и специалисти на Регионалната лаборатория към ИАОС провериха язовир Дибич, в землището на село Дибич. На място беше констатирано, че след язовирната стена е формирана пяна по преливника на язовира, както и в дерето след водния обект.

Беше обходен района на язовира и бе проверена съществуващата дъждовна канализация с точка на заустване в дере, приток на язовир Дибич с констатирано идентично запенване на водите и формиране на бяла пяна.

Проверени са дъждовните канализации на производствените предприятия, намиращи се в близост до водния обект и потенциални източници на замърсяването. Взети са две еднократни водни проби от ревизионните шахти на двете предприятия, заустващи в дъждовната канализация по ул. „Пролетарска“.

При извършената проверка на ревизионните шахти по бул. „Ришки проход“ в  Шумен, се констатира че се отвеждат отпадъчни води от селищната канализационна система посредством преливен тръбопровод към юг-югозапад, отговаряща по посока на дъждовната канализационна система. Взети са еднократни водни проби от точка на заустване на дъждовната канализация, както и от ревизионната шахта, от която преливат отпадъчни води с констатирано запенване. От водният обект са взети три водни проби по заявка на БДЧР.

Дадено е предписание на „ВиК-Шумен“ ООД за обследване на селищната канализационна система в проверения участък до ГПСОВ, както и преустановяване отвеждането на отпадъчни води в дъждовната канализационна система.

След получаване на резултатите от анализа на водните проби взети при проверката ще се определи причината и необходимите действия за преустановяване на запенването на водите след дъждовна канализационна система заустена в дере приток на язовир Дибич.