Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

                                                                                                     О Б Я В Л Е Н И Е

 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЧЕТОВОДИТЕЛ В ДИРЕКЦИЯ АФПД

за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю

 

1. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше

Образователна степен – професионален бакалавър по ...

Професионална квалификация – счетоводство и контрол, икономика, финанси

Специални умения/ компетенции –добра компютърна грамотност: Miсrosoft Office, работа със специализиран софтуер за работни заплати и счетоводен софтуер, електронна поща, интернет, работа с офис техника. Познаване на ЗС, Методология на отчетността в БО, СБО, ЕБК, ЗПФ, СФУК, НЗСДА

 

2. Месторабота – БДЧР Варна

 

3. Кратко описание на длъжността:

Текущо съставяне на МО и въвеждане в специализиран програмен продукт. Текущо осчетоводяване на всички постъпили приходни и разходни документи. Отчитане на дълготрайни активи чрез специализиран софтуер. Участие в годишните и извънредни инвентаризации на активи. Участие при съставянето на финансовите планове и разчети, отчетите за касовото изпълнение на бюджета, програмно ориентирания бюджет, баланса, съгласно действащото счетоводно и данъчно законодателство. Изготвяне месечна справка за работните заплати на служителите, разпределена по програми и параграфи по ЕБК. Изготвяне на справки за трансфери, просрочия, провизии и др.

 

4. Области на дейност: дейности в сферата на финансите и контрола, труда и социалната политика

 

Размер на основната заплата за длъжността –510-1100 лв.

 

5. Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

Заявление съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Автобиография и Декларация от лицето, че е навършило пълнолетие, че е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност (Приложение 2 към чл. 2, ал. 4 от Наредбата за документи за заемане на държавна служба).

Копия от документи за: придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка), шофьорска книжка. Други документи - необходими за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да представят документите си в срок до 10 (десет) дни от обявяване на конкурса чрез настоящата публикация на адрес гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33, „Едно гише”. Работно време 9.00 – 17.30 ч. без празнични и почивни дни. Подаването се извършва лично или чрез пълномощник. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика. Входящ номер и дата се поставят само на заявления, комплектовани с всички посочени в тях документи.

 

Срок за подаване на документите: 15.02.2018 г.

 

Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати, както и датата на провеждане на конкурса ще се обявяват на информационното табло в БДЧР и на Интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.org.

Справки и допълнителна информация на телефон: 052/ 68 74 31