Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

МОСВ отличи изпълнени проекти по Финансовия механизъм на ЕИП

Във форума взеха участие председателят на парламентарната комисия по околната среда и водите в НС Ивелина Василева, представители на донорите, на българското правителство и на партньорски организации от трети страни.
„Чрез изпълнението на двете програми МОСВ успешно управлява устойчив механизъм за прилагане на приоритетни национални и европейски екологични политики. Министерство беше подпомогнато при прилагането на политиката за управлението на водите и в частност: интегрирано управление на ресурсите от морски и вътрешни води, подробен мониторинг на морските води, с постигнатите резултати част от проектите допринесоха за актуализиране на програмите от мерки, заложени в Плановете за управление на речните басейни“, посочи в словото си министър Димов. Поставено е началото на система за ранно предупреждение за риска от наводнения в някои от уязвимите райони.
По двата проекта бяха направени проучвания за допълване на Плановете за управление на речните басейни. Извършени бяха морски експедиции за оценка на състоянието на морската среда. Бяха изследвани различни морски и сладководни организми – биоиндикатори за химическото замърсяване на Черно море, река Дунав и други сладководни басейни. Чрез работата по проектите беше оценена безопасността на морските и сладководни организми като хранителен ресурс. Установени бяха разпространението, биологичните характеристики и запасите на някои морски нерибни ресурси със стопанско значение и са взети мерки за управлението им.