Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР провери сигнали за умряла риба в язовир Мандра

          При извършения оглед на място в кв. “Меден Рудник“ , м-ст „Кален бурун“  е установено наличие на голямо количество мъртви екземпляри-червеноперка и платика. Основното количество е по бреговете на язовира. Измерените на място показатели свидетелстват за критично ниско ниво на разтворения кислород. Не е отчетено оцветяване, специфична миризма и опалесценция на повърхността. В обходения участък не е констатирано изтичане и заустване на отпадъчни води и брегови източници на замърсяване.

          Експерти от лабораторията взеха водни проби, които ще бъдат изследвани по физико-химични показатели: електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, азот-амониев, нитритен, нитратен, общ , ортофосфати като фосфор, общ фосфор и амоняк. Резултатите ще бъдат оповестени веднага след приключване на анализите на водните проби.