Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР, РЛ към ИАОС и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ извършват допълнително пробонабиране от водите на Черно море