Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Басейнова дирекция извърши 326 контролни проверки през месец Юни

През месец юни 2020 г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР)  извършиха 326 контролни проверки, от които 23 бр. проверки по сигнали и жалби, 7 от които са проверки по подадени сигнали на „Зелен телефон“.

Във връзка с постъпил в БДЧР сигнал на Сдружение „Балканка“ за пресъхване на р. Каменица е извършена незабавна проверка на място.
В момента на проверката е констатирано, че екологичният отток в р. Каменица се осигурява през основния изпускател на яз. „Велино“ и на място е отчетен приблизителен екологичен отток от  около 2,5 ̴ 3 л/сек. Водата в реката, изпускана за екологичен отток след основния изпускател е с постепенно спадащ дебит, като надолу по течението, реката е изцяло пресъхнала.
При огледа се установява, че на места трасето на преливника е обрасло с храстовидна и водолюбива растителност, във връзка с което от БДЧР е издадено предписание на ползвателя, същото да бъде почистено.
Във връзка с направените констатации след проверката  БДЧР е уведомила Областен управител на област Шумен и Община Шумен за необходимостта от свикване на междуведомствени комисии с представители на съответните компетентни институции, с цел обход и определяне на участъци за почистване, както и проверка за наличие на незаконно отклоняване на вода от същите (преди и след язовира).  

От директора на БДЧР са издадени 20 наказателни постановления /НП/, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по Закона за водите в общ размер на  12 400,00 лв.
От такси за осъществено право на използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, са събрани суми в размер на 65 499,09 лв., от които  постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец – 30 479,08 лв.

Най - честите нарушения са: за незаконно водовземане от подземни води и от повърхностен воден обект, за непредставяне на декларация по чл.194б от ЗВ за изчисляване на дължимата такса заустване, за неизвършен годишен мониторинг на повърхностни води, за превишение на разрешения лимит по режимен график на МОСВ, за водовземане, след изтичане срока на разрешителното, за неспазен срок за монтаж на ново измервателно устройство, за изграждане на каменна дига в Черно море без необходимото за това основание и др.

За повече информация относно контролната дейност през м. юни 2020 г. тук

14.07.2020 г.