Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Басейнова дирекция извърши 223 контролни проверки през май

През месец май 2020 г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР)  извършиха са извършили 223 контролни проверки, от които 122 за спазване на условията в издадените разрешителни и 21 - за изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните и значими язовири.

За периода са извършени общо 30 проверки по сигнали и жалби, което е най-голям обем проверки за последните 12 месеца. Общо 5 сигнала са получени за оцветяване на водите на Варненско езеро и за наличие на умряла риба. При проверките са взети водни проби за физико-химичен анализ от различни точки от Варненско езеро и Черно море от РЛ - Варна по заявки на БДЧР.

През май са връчени общо 25 акта за констатирани нарушения по Закона за водите, в това число 1 акт на "ВиК Сливен" ООД за превишения на разрешения лимит по режимен график на МОСВ за черпене от яз. „Камчия „и 5 акта за административни нарушения на оператора по издадени разрешителни от подземни води.

От директора на БДЧР са издадени 19 наказателни постановления /НП/, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по Закона за водите в общ размер 9450,00 лв.

В резултат от осъществения контрол по изпълнение на задълженията във връзка със заплащане на таксите, дължими от титулярите на разрешителни, събраните суми се трансферират в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Средствата се използват за финансиране на проекти за изграждане на инфраструктура с цел подобряване на питейно-битовото водоснабдяване на населението, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, осъществяване на контрол върху водите и водните обекти и др.

За повече информация относно контролната дейност през май 2020 г. тук

15.06.2020 г.