Басейнова дирекция Черноморски район

Басейнова дирекция провери сигнал за наличие на мъртва риба в яз. „Сейдол-1“ , край с. Сейдол, общ. Лозница

На 07.01.2022 г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), РИОСВ – Русе, Регионална лаборатория – Шумен и община Лозница  извършиха проверка и пробовземане по сигнал за мъртва риба в язовир „Сейдол -1“ (Русалка), в землището на с. Сейдол, общ. Лозница, обл. Разград.

При проверката на място се констатира, че язовира е общински, отдаден на концесия. Извършен е оглед в присъствието на представители на Община Лозница, концесионера не присъства на проверката. Установени са множество мъртви екземпляри риба: сом, толстолоб и амур в близост до стената на язовира и по източния му бряг. В района има млекопреработвателна мандра, която зауства във водоплътна приемна шахта. При направеният оглед не е констатирано нерегламентирано изтичане на отпадъчни води и суроватка към язовира. Няма брегови източници на замърсяване.

По заявка на БДЧР е взета една водна проба от повърхностните води от левия бряг на язовира. Резултатът от анализа на водната проба ще бъдат оповестен допълнително.