Басейнова дирекция Черноморски район

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "МОРЕТО – ЕДИН РАЗЛИЧЕН СВЯТ"

   ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от цялата страна от 5-ти до 12-ти клас от училищата и извънучилищните звена. Участието е индивидуално. Класирането ще става поотделно в две възрастови групи – V -VIII клас и IX – XII клас.
    РЕГЛАМЕНТ:
Възрастова група от V-ти до VIII -ми клас – разказ и рисунка
        РАЗКАЗ – /до 5 разказа/ не повече от 3 страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта. Заглавието може да не съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да е свързано с него.
Произведението да бъде написано на български книжовен език, като бъдат спазени правописните, граматическите и пунктуационни правила. Произведението да съдържа послание към читателите по проблемите на темата.
        РИСУНКА – Размер - 35/50 .Техника - по избор: акварел, пастел, темперна, туш и перо, маслени бои.

Възрастова група от IX-ти до ХІІ-ти клас – есе и компютърна презентация
       ЕСЕ - Произведението да бъде написано на български книжовен език, като бъдат спазени правописните, граматическите и пунктуационни правила. Да съдържа между 1000 и 2500 знака. Допускат се допълнителни илюстративни материали до 3 стр.
Заглавието може да не съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да е свързано с него.
Произведението да съдържа послание към читателите по проблемите на темата.
      КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА - обемът на презентацията трябва да е между 10 и 30 слайда. Илюстрации, графики и всякакви други интересни и важни изображения се включват в рамките на по-горе посочения брой слайдове (т.е. между 10 и 30)

    ОБЩИ УСЛОВИЯ: Конкурсът е явен. Всяка отделна творба се придружава с данни за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка и имейл, клас, училище/извънучилищно звено. Творбите за участие в конкурса се приемат до 30 октомври 2011г. на адрес: ОУ „Йордан Йовков”, ул. „Кирил и Методий” 17 9650 гр. Каварна, обл. Добрич. Тел. за връзка: 0750/8-23-83, E-mail: antonia_06@abv.bg. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризирането и презентирането на конкурса. Няма да бъдат журирани творби, които преди обявяването на резултатите от конкурса са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител. Протоколите, от заседанието на журито, както и мястото и началния час на награждаването ще бъдат публикувани в сайта на ОУ „Йордан Йовков”, гр. Каварна http://oukavarna.hit.bg/. Връчването на наградите ще се проведе на 6.11.2011 год. на заключителната сесия на Младежки воден парламент.
*Забележка: Награди ще се изпращат по пощата само при поискване ( за сметка на получателя). При невъзможност за присъствие на награждаването, участниците трябва да осигурят свой представител. Непотърсени награди в срок от 15 дни от датата на награждаването ще бъдат анулирани.

ПРЕСЦЕНТЪР на Басейнова дирекция - Варна