Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Проверен е сигнал за умишлено заустване на река Батова и унищожаване на дюните в района на поддържан резерват „Балтата“

На 21.06.2021 г., експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната инспекция по околна среда и води - Варна (РИОСВ-Варна), извършиха съвместна проверка по подаден сигнал за умишлено заустване на река Батова и унищожаване на дюните.

По време на проверката е извършен обход на плаж „Кранево–север“, устието на река Батовска, южната част на плажа на к.к. „Албена“ и прилежащата плажна ивица между двата плажа /плаж „Батовски“/.

Констатира се, че водите от река Батовска,  и течащите повърхностни води сформирани от територията на поддържан резерват „Балтата“, образуват водно течение, което достига до най-южната точка на плаж „Албена“ до х-л „Гергана, като след това се отклонява в дясна посока и водите навлизат около 500 м успоредно на плажната ивица по посока с. Кранево /плаж „Батовски“/, след което се изтичат свободно в Черно море. Изтичането на водите от поддържаният резерват и образуването на разлив по протежение на плажа е в следствие на естествени процеси.

Видимо бреговете на водното течение през пясъчната ивица са ерозирали в следствие на повишеното водно количество на течащите повърхностни води, сформирани от територията на ПР „Балтата“. Плаж „Батовски“ попада в защитена местност „Блатно кокиче“, обявена по смисъла на Закона за защитените територии.

 По време на проверката не са установени техника и хора, извършващи отклоняване на река „Батовска“, както и следи от дейности по изместване на течението, сформирано от територията на ПР „Балтата“.

На около 100 м преди естественото вливане в морето на водното течение, сформирано от територията на ПР „Балтата“, е установен канал в пясъка в посока Черно море, с ширина 1м и дължина около 10м. Предвид констатираното, РИОСВ-Варна е предприела необходимите действия за уведомяване на прокуратурата с цел извършване на проверка по случая и произнасяне.

Снимков материал от мястото на проверката и сателитни снимки на разлива през годините 

25.06.2021 г.
Басейнова дирекция „Черноморски район“
РИОСВ – Варна