Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Провериха за замърсяване на река Батова от мина Оброчище

Взета е проба от реката на около 40 м от точката на заустване на рудничните води. От изследваните показатели на място бяха отчетени pH, разтворен кислород, наситеност на кислород и електропроводимост. Съгласно Наредбата за характеризиране на повърхностните води резултатите отговарят на нормите за добро състояние на реката. В едноседмичен срок се очакват резултатите по всички заложени показатели, сред които и стойностите на манган във водната проба. Рудник „Евроманган“ АД има издадено разрешително за заустване на отпадъчни води в р. Батова, в изпълнение на което, четири пъти годишно дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните в реката води. Наличните данни в предоставените на Басейнова дирекция протоколи от изпитване на отпадъчните води, не показват превишение на индивидуалните емисионни ограничения по разрешителното на „Евроманган“ АД.
На река Батова има пункт за мониторинг на водите, включен в Националната мониторингова мрежа на повърхностните води. Той се намира на устието на реката, при вливането й в Черно море. Отчетените резултати по физико-химични и биологични показатели сочат добро екологично състояние на водното тяло - река Батова.