Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Басейнова дирекция – Варна провери сигнал за източване на водите на язовир Дибич

Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) - Варна, извършиха проверка на място по сигнал за източване на водите на  яз. Дибич в землището на с. Дибич, общ. Шумен.

Язовирът не е в списъка на комплексните и значими язовири за питейно-битови нужди, наблюдавани от МОСВ. Не е включен и в списъка за ползването на язовирите - държавна собственост, за стопански, любителски риболов и аквакултури. Язовир „Дибич“ е публична държавна собственост (регистриран е под номер SHU-20938-1634 като яз. Дибич (Дибич-4-5) със собственик Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.

По време на проверката е извършен обход на язовира и е установено, че нивото на водата е на кота „мъртъв обем“ от шахтата, не е напълно празен и продължава изпускане на язовира през основния изпускател. Язовирът няма издадени разрешителни за ползване с цел аквакултури.

Информация за започване на  контролирано изпускане е постъпила в БДЧР на 9.7.2020 г. от изпълнителя „Монтажи“ ЕАД за ремонтно-възстановителните работи и предстои почистване на 500 м от речното легло след язовирната стена. Дружеството своевременно е уведомено, че изпусканите водни количества следва да са с минимални обеми, ненарушаващи нормалното провеждане на водите в речното русло на р.Боклуджадере. Известени са „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, РИОСВ-Шумен, община Шумен, областна администрация Шумен, ДАМТН.

За  инвестиционно предложение „Обследване, анализ  и извършване на ремонтно-възстановителни дейности на язовирна стена „Дибич“ и съоръженията към нея”, с възложител “Държавна консолидационна компания” ЕАД, има становище на РИОСВ-Шумен. Според становището на инспекцията за опазване на биологичното разнообразие и в съответствие на разпоредбите в Закона за опазване на околната среда не е необходимо провеждане на процедура по оценка на съвместимостта.

Язовирът е в списъка на язовирните стени и съоръженията към тях, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция решение на правителството от 13 юли 2018 г. за определяне на „Държавна консолидационна компания” ЕАД - София, като търговско дружество, което да възлага ремонтите и реконструкциите на язовири държавна и общинска собственост.

Инвестиционното предложение е с цел да се извършват ремонтно-възстановителни работи на язовирна стена „Дибич“ и прилежащите към нея съоръжения: преливник, бързоток, енергогасител; входна, изходна шахта, основен изпускател; корона, сух, мокър откос; почистване коритото на реката след язовирната стена; изграждане на контролно-измервателна система и прилежащи съпътстващи дейности.

В БДЧР няма уведомления за преместване на рибата. За извършеното изпускане без предварително уведомяване на компетентните органи, на изпълнителя ще бъде съставен акт по Закона за водите.

Информирана е ИАРА за предприемане на дейности по компетентност. Дейностите, свързани с разрешаване, контрол на риболова, както и прехвърляне на риба при изпразване на водоеми са от компетентността на ИАРА.

04.11.2020 г.